Zeytin Dal?’nda riskler ve olas?l?klarOrtado?u uzman? Serhat Erkmen, ilk haftas?n? dolduran Zeytin Dal? operasyonununhenüz k?rsal a?amada oldu?una dikkat çekiyor ve gidi?at? de?i?tirebilecekolas?l?klar? irdeliyor.

Ahi Evran Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümü Ö?retim Üyesi ve 21.Yüzy?lTürkiye Enstitüsü Ortado?u ve Afrika Ara?t?rmalar? Merkezi Ba?kan? olarak görevyapmakta olan Doç. Dr.

Serhat Erkmen’in Deutsche Welle Türkçe sitesine yapt???de?erlendirme ?öyle:Operasyon Nas?l ?lerliyor?Teknik de?erlendirme yapmak bilgi ak???ndaki karma?a nedeniyle hayli güç.Ancak, birkaç temel faktörden söz edebiliriz. F?rat Kalkan?’nda oldu?u gibiTürkiye önce s?n?r hatt?n? güvenlik alt?na almaya çal???yor. Bunu hem bölgedenTürkiye’ye yap?lan roket ve havan sald?r?lar?n? engellemek hem de as?loperasyon ba?lad???nda güçlerini belli bir noktada odaklamak için yap?yor.Hava ko?ullar? operasyonun h?z?nda önemli bir etken. Geçen hafta boyunca sürenyo?un ya??? ve sis, YPG’nin uzun süredir çat??maya haz?rl?k yapmas? veTürkiye’nin mümkün oldu?unca az kay?pla ilerleme iste?i ilk haftan?n öne ç?kanfaktörleri oldu.

Önümüzdeki günlerde hava ?artlar?n?n de?i?mesiyle birlikteoperasyonel ?artlarda de?i?iklikler olmas? büyük olas?l?k. Fakat daha önce debelirtti?imiz gibi birkaç gün içinde sona erecek bir askeri operasyondanbahsetmiyoruz. Henüz çat??man?n k?rsal boyutunday?z. ?lerleyen safhalardameskun mahal a?amas? gelecektir. Tabii, siyasi ve diplomatik ad?mlaroperasyonun yönünü de?i?tirmezse.Rusya, Esad ve ?ran’?n hesaplar?Askeri alandaki detaylar siyasi geli?melerle kar??la?t?r?ld???nda çok dahaanla??l?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Çünkü Zeytin Dal? operasyonunun ba?lad??? andan itibaren bölgedekiaktörler hayli karma??k bir siyaset izliyor. Örne?in, Rusya operasyonel vetaktik anlamda Türkiye’yle i?birli?i içinde. ?lk günlerde sorulan “AcabaRusya Türkiye’nin operasyonlar?na olanak tan?yacak m?? Suriye havasahas?Türkiye’ye ne kadar aç?k kalacak?” gibi sorular anlams?zla?t?. Rusya,sahada Türkiye’nin operasyonlar?na kar?? taktik kar?? ç?k?? sergilemiyor. Fakatdiplomatik hamlelerine ve siyasal söylemlerine bak?ld???nda tam bir destekoldu?u söylenemez.

Rusya bu süreçte, Türkiye ile siyasi olarak kar?? kar??yagelmektense ABD ve Türkiye aras?ndaki derin fikir ayr?l?klar?n? ön plana ç?kartanbir tonlamay? tercih ediyor.Esad yönetimi ise operasyonu kendi lehine çevirmenin ?artlar?n? ar?yor. Biryandan YPG’nin Halep’teki ?eyh Maksut’tan Afrin’e takviye göndermesine izinverdi?ine dair güçlü bir inanç var. Ayr?ca, operasyonun ilk gününden itibaren”her türlü savunma hakk?m?z? sakl? tutuyoruz” yakla??m?yla Türkiye’yekar?? tav?r sergiliyor. Ancak öte yandan, Afrin’deki PYD  idaresinin ?am’? bölgeyi kontrol etmeyeça??rmas?na temkinli yakla??yor. ?am, sadece Afrin’i kontrol etmeyi hedeflemiyor.Asl?nda Afrin’e yeniden Suriye bayra??n?n çekilmesi ?am için Soçi öncesindebüyük bir siyasi ve psikolojik üstünlük getirir. Fakat, Esad yönetimi, bölgeseldengenin yan?nda oldu?unu görerek daha fazlas?n? hedefliyor.

Askeri güçkullanmas?na gerek olmaks?z?n F?rat’?n do?usunda örne?in Rakka ve Deirez-Zor’dan YPG’nin çekilmesini isteyerek daha geni? çapl? kazan?mlar eldeetmeyi umuyor.Keza, ?ran’?n tepkileri de dikkate de?er. Gerek rejim kar??t? gösterilergerekse Kuzey Irak’taki Ba?dat-Erbil güç mücadelesinde Ankara Tahran’a netdestek vermi?ti. Oysa, ayn? deste?i Zeytin Dal? operasyonunda ?ran’dangöremedi. ?ran’?n sadece operasyonu ele?tiren ve reddeden aç?klamalar?ndande?il, sahadaki uygulamalar?ndan da Türkiye’nin yan?nda olmad??? anla??labilir.YPG’nin Afrin’e gerek Halep gerekse do?udan yapt??? takviyelerde kullan?lmas?zorunlu olan Nubbul ve Zehra köyleri yak?n?ndaki yolun kontrolü ?ran yanl?s?milis güçlerde. Bu yollar?n kullan?lmas?na izin vermezse her türlü takviyeduracakt?r.

Fakat ?u ana kadar yolu engelledi?ine dair hiçbir gösterge yok.ABD kafa kar??t?r?yor?am, Moskova ve Tahran’?n Zeytin Dal? operasyonuna yakla??m? ikircikliolabilir. Fakat hiçbirisi ABD kadar kafa kar??t?ran bir politika uygulam?yor.ABD’nin k?sa vadeli taktik önceli?i, operasyonu Afrin ile s?n?rlamak.Türkiye’nin operasyonun Menbic’i de kapsayacak ?ekilde geni?leyece?i yönündeyaratt??? beklenti, ABD’nin öncelikli etki alan? olarak gördü?ü F?rat’?ndo?usundaki kazan?mlar?n? korumaya odaklanmas?na neden oldu.Her ne kadar ABD, Afrin’e gidecek YPG militanlar?n?n ABD deste?inialamayaca??n? aç?klasa da sahadan gelen, ancak kan?tlanamayan bilgiler durumunpek de öyle olmad???n? gösteriyor. Yine de ABD’nin ?u anda operasyonudesteklemedi?i aç?k ve bunu her f?rsatta dile getiriyor. Fakat operasyona olangüçlü itiraz?n?n yan?nda “güvenli bölge” önerisi dahil olmak üzereçe?itli anla?ma opsiyonlar? da getiriyor.

Asl?nda ABD’nin operasyonun ba?lamas?ndan beri yakla??m?, bir yandan tehditeden di?er yandan i?birli?i öneren ve Türkiye’nin hem karar vericilerinin hemde kamuoyunun kafas?n? kar??t?ran bir özelli?e sahip. Bunun iyi planlanm?? birpolitika m? yoksa ABD yönetiminin iç zaaflar?ndan kaynaklanan bir karma?adurumu mu oldu?u belirsiz.K?sa vadede ne beklenebilir?Yak?n gelece?i etkileyecek iki temel düzlem bulunuyor.

Siyasi düzlem veaskeri düzlem. Beklentilerin tersine, bence, operasyonun gidi?at?n?, askeri vetaktik geli?meler de?il siyasi ve diplomatik hamleler belirleyecek. PYD’nin?am’? Afrin’e ça??rmas? tüm operasyonun gidi?at?n? de?i?tirebilir. ?u anda ?ambunu tam olarak kabul etmi? durumda de?il.

Ancak bir süre sonra ek kazan?mlarelde ederek ya da sahadaki geli?melere bakarak (örne?in TSK’n?n sahada h?zlailerlemeye ba?lamas? halinde) daveti kabul edebilir. Böyle bir durum,operasyonu büyük ölçüde etkiler. Türkiye’nin Suriye ordusuyla çat??ma gibi birpolitikas? yok. ?am’?n Afrin’i kontrol etmesi Türkiye için en iyi seçenekolmasa da buna itiraz etmesinin Rusya ile ili?kiler ya da uluslararas? dengelerbak?m?ndan maliyeti çok yüksek olabilir.Siyasi ve diplomatik alanda süreci etkileyecek di?er bir faktör Soçitoplant?s?. Pazartesi günü ba?layacak toplant?dan büyük bir ad?m beklenmemeli.

Böylesine bir ortamda do?rudan siyasi çözüm mümkün de?il. Ancak muhaliflerinkat?lmamalar? veya ba?ka anla?mazl?klar nedeniyle sürecin çökmesi, operasyonuda, ?dlib’deki dengeleri de, Türkiye-Rusya-?ran ili?kilerini de ba?ka a?amayasürükler.E?er siyasi ve diplomatik anlamda önemli bir de?i?iklik olmazsa o zamanaskeri geli?melerin ön plana ç?kabilece?i bir süreç ya?ayaca??z. Bununparametreleri ise daha belirgin.

H?zl? ve az kay?pl? bir zafer Türkiye’ninSuriye’de elini çok güçlendirecektir. Tersi ise orta vadede ?a??rt?c? sonuçlardo?urabilir.