Yüksek ilk kongresini Aral?k 2017’de yap?ld???n? belirterek alt?

Yüksek Seçim Kurulu seçime kat?labilecekpartilerin kriterlerini belirledik. YSK’n?n belirledi?i kriterlere göre ?Y?Parti listede yer almad?. Parti’nin genel sekreteri Aytun Ç?ray aç?klama yapt?.?Y? PART? L?STE DI?IYüksek Seçim Kurulu YSK’n?n resmi gazetede aç?klanan karar ile ?Y? Parti seçimlere kat?lma hakk?na sahip olamad?. YSK haz?rlanan lisenin içeri?inde belediyeba?kanl???, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, milletvekilleriseçimlerine kat?lma yeterlili?ine sahip partilerin listesini belirledi.

Haz?rlananlisteye dokuz parti dahil olurken ?Y? Parti liste d??? kald?YSK’n?n Resmi Gazetede yay?mlanankarar?nda belirtilen Siyasi Partiler Kanuna göre Partilerin Ocak ay?ndan alt?ay öncesinde te?kilat kurulmas? gerekti?i ve sadece büyük kongrelerini yapm??olan partilerin kat?lma hakk? oldu?u belirlendi. L?STEDE 9 PART? VARYSK’n?n verdi?i karar sonras? eldeedilen bilgilere göre yaln?zca 9 parti bu listede yer ald?. ??te yer alanpartiler;-       Adalet ve Kalk?nma Partisi-       Milliyetçi Hareket Partisi-       Cumhuriyet Halk Partisi-       Ba??ms?z Türkiye Partisi-       Büyük Birlik Partisi-       Demokrat Parti-       Halklar?n Demokrat Partisi-       Sadet Partisi-       Vatan PartisiListenin d???nda olan partiler kongre vete?kilatlanmalar?n? yapmad?klar? için seçim listesine giremedi.YASA GERE??D?R?yi Parti genel Sekreteri Aytun Ç?raysosyal payla??m sitesi twitter üzerinden yapt??? aç?klama ile ?yi Parti’ninseçimlere kat?lamayacak olmas?n?n bir yasa gere?i oldu?u yaz? ve Partinin ilkkongresini Aral?k 2017’de yap?ld???n? belirterek alt? ay sonras? seçimegirebileceklerini söyledi”YSK, bugün yapt??? toplant?n?nard?ndan an itibar?yla seçime girebilecek partilerin listesini aç?klam??t?r.Aç?klanan listede ?Y? Parti’nin yer almamas? yasa gere?idir. Çünkü; @iyipartisözkonusu listeye 1.

Kongresi’ni yapt??? 10 Aral?k 2017 tarihinden 6 ay sonragirecektir.”   

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here