ved Københavns Universitet, har undersøgt
debatten i de danske medier fra maj til
september 2009. Hun mener, at det fx er en
udbredt misforsta?else, at alle prostituerede i
Danmark er ofre for menneskehandel. Derudover
er der flere indlæg, der blander forbuddet mod
købesex med et forbud mod trafficking, altsa?
menneskehandel med piger til prostitution, som
faktisk allerede findes: “Mange af indlæggene er
meget firkantede, og det er a?benbart en debat,
hvor det er svært at være nuanceret,”
konstaterer Merete Onsberg.

For lidt reel information

En grund til de mange misforsta?elser og da?rlige
argumenter kan være, at debatten om
prostitution er præget af skarpe holdninger og
mange følelser: “Det er i den grad et følelsesladet
emne med en skarp fløjdannelse. Samtidig er det
et emne, som almindelige mennesker ikke ved en
pind om,” siger Charlotte Jørgensen fra
Københavns Universitet. Ogsa? Christian Kock
efterlyser mere viden og saglige argumenter i
debatten, som ifølge ham er præget af for meget
mundhuggeri og for lidt reel information.

Efterlyser logos-appeller

We will write a custom essay sample on
ved er præget af skarpe holdninger og mange
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

De tre eksperter er altsa? enige om, at debatten
om købesex i Danmark er præget af for mange
følelser og for lidt viden. Oversat til retoriske
begreber betyder det, at der er for meget patos,
dvs. appel til publikums følelser. I stedet mener
eksperterne, at debatten vil blive bedre, hvis

Jorry, [email protected]
Dette dokument er en personlig udgave hentet fra Studienet.dk, og det er ikke tilladt at dele dokumentet med andre.

parterne benytter sig af logos, dvs. appel til
publikums intellekt og fornuft. Et eksempel pa?
logos ser vi i reklamen for fagforeningen FTF,
“Susanne tjener kassen”. Her bygger afsender pa?
saglige, økonomiske argumenter for at
overbevise publikum om, at det er vigtigt at
styrke statskassen og det offentlige: “Styrker vi
den offentlige sektor, styrker vi vilka?rene for den
private sektor. Sammen skaber vi vækst. Det
offentlige x det private = Vækst.” Argumentet er
stillet op som et regnestykke, sa? logos-appellen
bliver ekstra tydelig.

Effektive argumenter afhænger af situationen

Spørgsma?let er dog, om flere saglige og
fornuftige logos-argumenter i debatten
automatisk vil gøre den bedre og mere
overbevisende? I artiklen “Logik og retorik” peger
Vincent F. Hendricks og Frederik Stjernfelt pa?, at
gyldige, saglige argumenter ikke er tilstrækkelige i
en debat. Det handler i stedet om at have
effektive argumenter, der “na?r frem til,
interesserer eller overtaler nogen”. For
afsenderen er det vigtigt at “vælge det, der 

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here