Türkiye’nin enkalabal?k ?ehirlerinin ba??nda gelen ?stanbul’da  Milli E?itim Müdürlü?ü ve STEM’in sosyalbilimlerle ortakla?a gerçekle?tirdi?i Harezmi E?itim Modelini, Milli E?itimBakanl??? di?er illerde de uygulamak için harekete geçti. ?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçensenenin e?itim ö?retiminin ikinci döneminde “Zihinden Makineye BilgisayarBilimleri Ö?retimi” ad? ile uygulamaya koyduklar? çal??malar?n, Harezmi E?itimModeli ismi ile otuz sekiz ilçede ve elli okulda devam edildi?ini hat?rlatt?.STEM ad?n?n harfleri dünyada ve Türkiye’de Sciense (fen),Technology /teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematichs (matematik)kelimelerinin ba? harflerinden olu?maktad?r. Yelkenci, konu?mas?nda protest birbak?? aç?s? geli?tirdiklerini, popüler yöntemlerle konunun çözülemeyece?inidü?ündüklerini ve bütüncül bir e?itim bak?? aç?s?yla ele ald?klar?n? söyledi.HAREZM? E??T?M MODEL?Yelkenci, konu?mas?n?n devam?nda Harezmi’nin Algoritmay?matematik bilimine hediye etti?inden onun ad?n? bu uygulamaya vermeyi uygungördüklerini söyledi. Bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayar bilimleribu modelin ana unsurlar?ndan bir tanesidir.

Bu dü?ünce tarz? sorunlar?n çözümyollar?n? ortaya ç?karacak ve uygun olacak ?ekilde sorunu çözecek.Uygulamaya konulacak modelde dört-be? öretmen bir s?n?flailgilenecek ve haz?rlanacak olan müfredatta ö?rencilerde aktif olacak. Ataköy’debir okulda ö?renciler çevre kirlili?i konusunu belirlediler. Gezegenin yokolmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latinceverdiler. Yarat?lan gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?ini ortayakoydular.

Hocalarda s?k?nt?ya dü?ülmeden nas?l çal??acaklar?n?n yönteminigeli?tirdiler.Ömer Yelkenci sözlerinin ard?ndan bu e?itim modelini?stanbul’da iki yüz okulda uygulamaya geçirmek için çal??t?klar?n? ifade etti. ?stanbul’da?ubat’?n 12’si ile 16’s? aras?nda on üç il müdürünü ve her ilimizden 4 ö?retmena??rlayaca??z. On üç il içinden sadece Edirne Ve Kars belli oldu.