Tamadun China.Tamadun China merupakanantara tamadun yang tertua dan masih wujud sehingga hari ini kerana mengamalkansifat-sifat yang terbuka dalam interaksinya dengan tamadun lain dan juga masihmengekalkan identitinya. Sejak tahun 2000SM tamadun China dikesan dan mengikutdaripada sumber-sumber sejarah, dinasti terawal ialah Dinasti Chia yangdipercaya berasal dari kebudayaan Neolitik Lembah Sungai Kuning (Hwang Ho).Tamadun china terletak pada Lembah Hwang Ho dan meluas sehinggalah ke bahagianselatan China. Kawasan ini juga mula diperluaskan dengan kewujudan DinastiChin. Kewujudan empayar yang pertama itu memberikan tanda satu peningkatandalam tamadun China.

Dinasti Chin pula bermula pada tahun 221SM dan berakhirpada tahun 207SM. Maharaja Shin Huang Ti merupakan pengasas Dinasti Chin danbeliau Berjaya memperluaskan jajahan takukannya hingga terbentuk sebuahempayar. Zaman empayar merupakan zaman berlakunya banyak peperangan danperluasan kuasa dengan jajahan takluk yang luas dapat disatukan di bawah sebuahpentadiran pusat.

  Sumbangan Tamadun China.Tamadun China telahmemberi sumbangan yang besar kepada perkembangan ketamadunan manusia daripelbagai segi, antaranya politik, tamadun Hwang Ho memrupakan pengaruh besardalam sistem permerintahan China Kuno. Sistem permerintahan monarki telahditeruskan hingga ke zaman Dinasti Ching. Terdapat sedikit perubahan yangdilakukan seperti gelaran raja ditukar kepada maharaja. Konsep anak syurga danmandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja (maharaja) dam amalan putarandinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti China hingga abad ke-20  Pada peringkat ekonomi,pelbagai sumbangan telah tercapai pada Tamadun China. Antaranya ialah pembinaansistem pengairan sejak zaman awal dinasti China terutama zaman Shang.

Pemimpinketika itu menitikberatkan pembangunan pertanian. Hal ini menyebabkanterusan-terusan dibina supaya dapat mengalirkan air ke kawasan pertanian secaralangsung mengelakkan berlakunya banjir besar.  Sistem penulisan antarasumbangan sumbangan tamadun China. Sistem penulisan telah berkembang secaraevolusi dan masih digunakan sehingga hari ini oleh orang China. Bidangpenulisan terbahagi kepada bidang penulisan dan pencetakan. Tulisan ini di terapkandi peringkat sekolah di China. Di samping itu tulisan ini melebarkan sayappenggunaannya sehingga ke Korea dan Jepun.Kepecayaan pemujaan rohnenek moyang merupakan unsur pemujaan yang di bawa sejak zaman Shang yang telahditeruskan sehingga kini mengikut kesesuaian masa.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Misalnya, unsur mengorbankanmanusia tidak lagi di amalkan dan digantikan dengan unsur makanan, duit, danbarang perhiasan. Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan dua daripadakepecayaan yang masih terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini. Ketikapemerintahan Shang, sistem kalenda telah di perkenalkan dengan 30 hari sebulandan 360 hari dalam setahun.Tamadun china turunmempunya falsafah perang yang cuba diamalkan sehingga kini iaitu falsafah perangSun Tzu. The Art of War sebuah karyayang membicarakan selok-belok perang dan bagaimana cara untuk menangani musuhtelah diulang cetak dalam pelbagai bahasa.

Pada hari ini, falsafah tersebuttelah di aplikasikan dalam taktik urusan perniagaan.Tamadun China tidakmenekankan aspek ekonomi, tetapi turut memberi sumbangan dalam bidang sains danteknologi dunia. Ahli arkeologi menunjukkan sains dan teknologi China telahwujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke 11SM. Pada peringkat awal pemulaannya,budaya China menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraanhidraulik kerana kewujudan budaya China bergantung kepada keupayaan ataukejayaan mengawal banjir Sungai Kuning. Tekonologi lain seperti melebur danmenuang besi kedalam acuan, pengeluaran porselin, pembuatan kertas dan loyang,dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. Keunggulan yangteknologi China telah menarik perhatian dunia barat dan seterusnya berlakupemindahan pengeahuan teknologi dari China ke barat. Ilmu mengenai sutera,kompas, pembuatan kertas dan porselin di dunia barat dibawa masuk dari negara China. Selain itu sumbangan darisudut amalam perubatan China berkembang hasil daripada kaedah empirical iaitumelalui pemerhatian terhadap badan manusia dan nbeberapa perubatan Cina.

Contoh:Inner Cannon (Nei Ching) dan Metarial Medica (Pen Tsoao Kang Mu). Hasilkarya ini juga telah diterjemahkan dalam Bahasa asing dan cukup berpengaruh dinegara-negara asia Timur dan Eropah. Rangka asas teori Yin dan Yang dan jugateori lima elemen. Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagaisebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati, jantung,limpa, paru-paru, dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alamsemesta.Dalam masyarakat china,penyakit boleh dirawat melalui tiga cara iaitu menerusi rawatan secarapemberian bahan-bahan seperti herba dan bahan galian.

Moksibusi adalah caraperubatan yang menggunakan sumbu atau moksa yang dibuat daari herba tertentuuntuk dilekatkan. Selian itu sumbangan dari segi perubatan yang masih kekalhingga iaitu akupuntur. Rawatan dengan memasukkan jarum pada tempat tertentu. Dua buah karya matematiktertua Cina iaitu Chou Pei Suan King yang membicarakan mengenai kalender,pengiraan masa baying-bayang dan mengandungi catatan matematik. Karya keduaialah Chiu Chang Suan Shu yang mengandungi Sembilan teori matematik.

SemasaDinasti Tang, matematik telah dimasukkan dalam peperiksaan. Pengajiannyamengabil masa tujuh tahun di Guozijian (kolej putera-putera negara) danberdasarkan teks klasik berjudul Suanjing shi shu (sepuluh risalah panduanmatematik). Pada tahun 1084 teks ini telah dikeluarkan dari peperiksaan awamkerajaan pada tahun 1230.

Namun demikian, ini bukanbermakna matematiktidak penting dalam kehidupan masyarakat cina. Ia tetapmenjadi satu unsur penting kepada tamadun Cina. ini kerana setiap dinasti di Chinacuba membentuk sebuah memerintahan yang lengkap. Sebagai contohnya gerakanpenyatuan china yang dilakukan oleh shih huang-ti menjelaskan bagaimana beliauingin mengadakan satu sistem sukat, ukur dan timbang yang standard bagi China.Antara ahli matematik Cinayang terkenal ialah Liu Hui, Zhu Shijie (sekitar tahun 1300) Li Zhi (1192-1279)dan Li Shanla (1811-1882).

Liu Hui yang tidak diketahui riwayat hidupnya pernahmenerangkan mengenai teorem semasa meletusnya era Negeri-negeri berperang(220-267 masihi) manakala Zhu Shijie merupakan sarjana pengembara yang pernahke segenap pelusuk china bagi mengajar ilmu yang dibawa oleh beliau. Denganterjumpanya tulang-tulang binatang dan kulit kura-kura pada abad ke 14SM makatulisan angka-angka yang mudah telah diketahui. Pada abad ke – masihi munculpula sistem tulisan yang stabil.     Perbincangan awalmengenai matematik cina adalah berkenaan dengan segi empat ajaib.

Perkara yangmenariknya mengenai segi empat ajaib ini ialah apabila angka-angka baris yangmenegak, mendatar atau miring di campurkan ia akan mendapat jumlah yang samaiaitu 15. Manakala bidang astronomisemasa pemerintahan dinasti Zhou orang China telah mampu menyediakan katalogbintang, mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Sumbangan terbesarahli astronomi china ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraanrekod astronomi yang sempurna, dan tepat.

Sistem kalender china juga adalahsalah satu siste yang paling awal, maju dan tepat berbanding dengan sistem laindi dunia ini. Salah satu kemajuanteknologi Cina yang memberangsangkan ialah dalam sector perkapalan. Ini keranachina bukan sahaja mempunyai dua sungai terpenting iaitu Sungaai Yangtze danSungai Kuning tetapi mempunyai kawasan perairan yang luas. Sementara ituterdapatnya bahan-bahan utama untuk pembinaan pengangkutan air seperti giantbamboo yang mempunyai ketinggian sehingga 24 meter. Pegangkutan air ini tetapdigunakan sehingga sekarang dengan adanya rakit buluh. Namun demikian buluhbukan sahaja digunakan untuk membuat rakit, ia juga berguna untuk tiang-tiangdan layar kapal. Pembinaan Jong-jong cina merupakan salah satu binaanperkapalan yang unik.

Selain reka bentuk jong-jong yang unik ini, ia jugamempunyai kedudukan yang kukuh.