Sözcü soru?turmas?nda fla? geli?me! U?ur Dündar, Emin
Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru…

Sözcü gazetesi hakk?ndaki FETÖ soru?turmas? kapsam?nda
gazetenin yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru
ifade verdi…

Medya Radar » Gündem » Sözcü soru?turmas?nda fla? geli?me!
U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru…

GÜNDEM16.01.2018 Sal?, 14:42

We will write a custom essay sample on
Sözcü SAVCIYA ?FADE VERD? Gazete yazarlar? U?ur Dündar,
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

Sözcü soru?turmas?nda fla? geli?me! U?ur Dündar, Emin
Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru…

 

 Sözcü Gazetesi’nin
suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??r Ceza Mahkemesi’nde
dava devam ederken ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca gazetenin kimi
mensuplar?na yönelik devam eden bir soru?turma daha oldu?u
ö?renilmi?ti.?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca yürütülen soru?turma
kapsam?nda yeni bir geli?me ya?and?.

 

4 YAZAR SAVCIYA ?FADE VERD?

 

Gazete yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve
Necati Do?ru haklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul
Adliyesi’ne gelerek soru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi.
Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilen ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin
adliyeden ayr?ld?klar? ö?renildi. ?fade veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg?
Öztürk ve Necati Do?ru hakk?nda ‘FETÖ’ye yard?m’ konulu çe?itli iddialar
gündeme gelmi?ti

 

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DOSYAYA DEL?L OLARAK G?RD?

 

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan ve ABD
Savc?l???’nca FETÖ mensuplar?n?n te?vikiyle yürüttü?ü soru?turmaya ili?kin baz?
yaz?lar? hakk?nda tespit tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil
olarak kondu?u ortaya ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n
uzanabilece?i vahim boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s?nda
“Geliyoruz sözün özüne… ABD’li Savc? Preet Bharara Reza Zarrab’?, Devrim
Muhaf?zlar?’na maddi destek aktarmak ve böylece Kudüs Gücü’nün ba?ka ülkelerde
terör eylemleri yapmas?n? sa?lamakla suçluyor. Ayr?ca Reza Zarrab’?n bu
faaliyeti, Türkiye’deki baz? önemli siyasetçilere rü?vet vererek sürdürdü?ünü
iddia ediyor. ?imdi gördünüz mü, bir suikast giri?iminin ard?ndaki gerçekleri
ve soru?turman?n uzanabilece?i vahim derinlikleri?…” sat?rlar?na yer
vermi?ti.

 

NAZLI ILICAK DA AYNI GÜN AYNI ?EY? YAZMI?TI

 

 Ayn? tarihte Nazl?
Il?cak Fetullahç? Özgür Dü?ünce Gazetesi’nde U?ur Dündar ile sözle?mi? gibi
benzer ?u sat?rlar? kaleme alm??t?: “17-25 Aral?k’tan sonra,
yolsuzluklar?n örtülmesi hususunda kim kiminle el ele tutu?tu… R?za Sarraf’?n
avukat?n?n mahkemeye sundu?u belgeler bunu pek güzel gösteriyor. Ve maalesef,
kimilerinin gözü, Cemaat dü?manl???yla körle?ti?i için, Tayyip Erdo?an, masum
insanlar?n cezaevine at?lmas?na yol açan Cad? av?n? ba?ar?yla yürütebiliyor.
Ama bak?n Savc? Preet Bharara, avukat?n tezlerine kar?? ne dedi:
“Türkiye’deki dosya, savc? de?i?tirilince kapat?ld?. Savc?s? de?i?ince verilen
takipsizlik karar?n? dikkate alm?yoruz. Bir ba?ka ülkenin iç i?lerine
kar??m?yoruz ancak, orada elde edilen bilgiler ve deliller bizdekilerle
örtü?üyor.” Demek ortada bir Cemaat oyunu yok. Ciddi bir yolsuzluk söz
konusu. Türkiye’de önde gelenlerle rü?vet ili?kisi kurabildi?i için,
“Sarraf oraya kaçar ve bize iade etmezler” endi?esini ta??yan Savc?
Bharara, kefaletle tahliyeye kar?? ç?k?yor; “Bu Cemaat’in oyunu,
darbesi” tezine katiyen kat?lm?yor.”

 

U?UR DÜNDAR’IN DOSYAYA G?REN D??ER YAZILARI

 

 Yine U?ur Dündar’?n
Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda Fetullahç? polislerle irtibat?
de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleri de tespit tutana??na
girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da kaleme ald??? ‘R?za Zarrab dosyas?ndaki 91
Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu. Yaz?da, “Savc?,
Reza’n?n dosyas?na her geçen gün yeni bir suç orta??n?n ad?n? ilave ediyor.
Dosyadaki i?birlikçi Türk say?s?n?n ?imdilik 91’e ula?t???, aralar?nda önemli
siyasetçilerin bulundu?u öne sürülüyor” sat?rlar?na yer verilmi?ti.

 

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i
aç?kl?yorum’ ba?l?kl? yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur
Dündar’?n t?pk? Fetullahç? Terör Örgütü mensuplar?n?n yapt??? gibi R?za Zarrab
üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkat çekmi?ti.

 

ÇÖLA?AN’IN “??MD? CEMAAT? SAVUNMA ZAMANI” YAZISI

 

 Emin Çöla?an ise 29
Ekim 2015 günlü ‘?imdi Cemaati Savunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda ?u ifadelere
yer vermi?ti: “Burada aç?kça söylüyorum… Bugüne kadar hakk?nda nice
yaz?lar yaz?p mahkemelik oldu?um Fethullah ekibinin, ba?ka bir deyi?le
cemaatin, terörle ilgisi oldu?una hiçbir zaman inanmad?m. ?imdi piyasaya ad?na
FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler (Fethullahç? terör örgütü).
Cemaati yok etmek amac?yla, durduk yerde, asl? astar? olmayan yeni bir dandik
örgüt yaratt?lar. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahl? eylemi
gerçekle?tirdi?ini bilmiyor! Devlet belgelerinde, savc?l?k iddianamelerinde ve
mahkeme kararlar?nda böyle bir bilgi ve belge yer alm?yor. Taktik çok ilginç!
Hükümete kar?? olanlar? terör örgütü ilan edeceksin!”

 

NECAT? DO?RU’DAN “NAYLON DARBE” YAZISI

 

 Sözcü yazar? Necati
Do?ru ise kanl? darbe giri?iminden sadece 2 gün sonra kaleme ald??? yaz?da
‘Naylon darbe’ ifadesini kulland?. Do?ru’nun 17 Temmuz 2016 tarihli yaz?s? ?u
?ekildeydi: “Naylon darbeciler! ?ktidar? devirmeye kalkt?lar. Daha da
güçlendirdiler. Yoksa bu “tezgahlanm?? bir darbe” miydi? Dan???kl?
dövü?ten bir kalk??ma m?yd?? Sen kalk Cumhurba?kan?’na kar?? darbe yapt?m diye
TRT’de bildiri okut, git Genelkurmay Ba?kan?’n? tutukla! Tankla TOMA’y?
toku?tur. Ba?ar?s?z darbe yap. Kabak gibi tutuklan. Üstün ç?plak! Elin arkadan
kelepçeli. Yere yüzükoyun uzan. Merak ediyorum: Bu darbecilerin tamam?, süzme
saf Fethullahç? subaylar m?d?r? Yoksa aralar?na kar??m?? ba?kalar? da var
m?d?r? Kutulardan dolar ç?kt??? o 17-25 Aral?k gününden bu yana sürekli
“Fethullahç? av?” yap?ld?, çok say?da Fethullahç? tutukland?. Buna
ra?men Ordu’da “Emir-Komuta Zinciri”ni k?r?p darbe giri?imine
ba?vuracak bu kadar çok Fethullahç? subay nas?l gizli kald?? Tayyip Erdo?an, “Fethullan
Gülen bizi aldatt?” demi?ti. Fethullahç? subaylar da kendilerini o kadar
iyi gizlediler ki, Genelkurmay Ba?kan?’n? aldatt?lar. Aldat?lan iki oldu. Biri:
Ba?komutan. ?kinci: Kurmay Komutan. ABD’ye kaçm?? aldatan!

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here