Sosyal Medya Ba??ml?l???  Ad-Soyad: Omar NawaraÖ?renci No: 216771050Bölüm: ??letmeTarih:23/01/2018S?n?f: UNI 216 Konu: SosyalMedya Ba??ml?l???    ?ÇER?K: 1.     SosyalMedyaya Giri? .2.     SosyalMedya Ve ba??ml??? tan?tmak .3.     SosyalMedya Ba??ml?l???n?n belirtileri .4.

     SosyalMedya Kullanc?lar? ne yapar ?5.     Takipedilmeyi seviyoruz .6.

     MateryalizmVe Sosyal Medyan?n ?lginç ?li?kisi7.     FizikselVe Sosyal ?ikayetler .8.     Çözüm .

9.     Kaynakça            Sosyal Medyaya Ba??ml?l???n?na Giri?: ´ “Sosyalmedya hiç ?üphesiz hayat?m?z?n her yerinde.Büyük ve renkli dünyay? sürekli cebimizde ta??yoruz, gitti?imiz her yere o dabizimle geliyor. O kadar yo?un bir ya?ant?m?z var ki, uzun süredir görmedi?imizinsanlarla sosyal medya sayesinde ili?kilerimiz hala devam ediyor. Bulu?am?yoruz fakat birbirimizitakip ediyor vebirbirimizden haberdar olabiliyoruz. Her ?ey bir t?k uza??m?zda, bu da zaman?nbizlere yükledi?i yükü hafifletiyor. Hayat?m?z?n daha kolay i?lemesinisa?l?yor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Öte yandan sosyal a?lar, sohbetyaz?l?mlar?, günlük ya?ananlardanan?nda haber olma iste?i yüzünden cep telefonlar? son zamanlarda bir organ?m?z haline geldi.Durum böyle olunca bu kronik hastal?k yüzünden insanlar birbirlerinden uzakla?t?, sohbet ortamlar?n? azald?ve en önemlisi ise sevdiklerimizle bir araya gelip oturup, günlerimizi, haftalar?m?z? de?erlendirmeolas?l???m?z azald?.”           Ba??ml?l???n?n Belirtileri: 1.     “Güne ba?larken akl?n?za önce sosyal medya geliyor ise ba??ml?l?k belirtisi ta??yorsunuz demektir. Yap?lan ara?t?rmalarsonucunda; 5 ak?ll? cihaz kullan?c?s?n?n 4’ü yani, mobil cihaz kullan?c?lar?n?n% 80’i, sosyal medyaya bakabilmek için 15 dakika erken kalkmay? göze al?yor.

?nsanlar gündemden uzak kalmay?istemiyor  ve erken kalkmay? gözeal?yorlar. Geç uyuyabiliyor, erken kalkabiliyorlar telefon kullanabilmeku?runa. 2.     “Sosyalmedya hesaplar?n?z? s?k s?k yeniliyor ve s?k s?k güncelliyorsan?z di?er bir belirtiyi ta??yorsunuz demektir.

?nsanlar günde ortalama 2 –3 saatini sosyal medyada harc?yorlar. E?er ba??ml? olup olmad???n?z? ,ö?renmekistiyorsan?z kaç saatinizi sosyal mecralarda geçirdi?inizi hesaplayabilirsiniz.” 3.     “Gün içindeyapt?klar?n?z? sosyal medyadapayla?madan duram?yorsan?z busosyal medyaya ba??ml?s?n?z demektir.

Giydi?iniz k?yafetlerden, yapt???n?z makyaja, gitti?iniz yerlerdenyedi?iniz yeme?e kadar her ?eyi sosyal medya hesaplar?nda payla??yorsan?z sosyalmedya ba??ml?l??? sinyallerini veriyorsunuz demektir.” 4.     Son zamanlarda “E-Maillerin, aramalar?n, k?sa mesajlar?n kullan?m?ngit gide azald?. Bunlar?n yerine son zamanlarda WhatsApp, Messenger,Twitter ve Facebookkullan?m? ayn? oranda artm??t?r. E?er bilgiye ula?mak ve ba?lant?lar için temel noktan?z sosyal medya olmu? ise ba??ml?l???n ba?ka bir etkisini gösteriyorsunuzdemektir.”  5.

     “Can?n?z s?k?ld??? zaman ilk akl?n?za gelen seçenek sosyal medyaysa ve ba?ka ?eyler ara?t?r?rken kendinizi sosyal medya platformlar?nda kaybolmu? bir ?ekilde buluyorsan?z sosyal medya ba??ml?l???n?n belirtilerinigösteriyorsunuz demektir. ”   ´  Sosyal medya kullan?c?lar?; “Facebook’ta vakit geçirmeden günlerini sonland?rm?yorlar.” “Günümüzde Instagram’a 5 milyon foto?raf yükleniyor.” “500 milyon Tweet at?l?yor.” “Her geçen saniyede LinkedIn’e 2 ki?i üye oluyor.” “Her kullan?c? gününün 15 dakikas?n? YouTube’da geçiriyor.

” “Pinterest üzerinden 2 milyon pin payla??l?yor. “”Bu rakamlar sosyal medya ba??ml?l???n?n var oldu?unun çokönemli bir kan?t?t?r”  Takip edilmeyi çok seviyoruz!´       “.Bunuaç?klayan Prof. Dr. Bengi Semerci’ye göre, sosyal medyada en çok zamangeçirenler  narsist ki?ilik özelli?igösterenler ve dü?ük benlik sayg?s? olanlar. Ayr?ca aktif sosyal medyakullananlar ve sosyal medyada daha çok vakit geçirenler di?er insanlar?n kendihayat?ndan daha iyi bir hayat? oldu?una inan?yor.” “Evet neticede,daha çok görülmek ve duyulmak istiyoruz. Bu durum biraz da yaln?zolu?umuzdan dolay?.

Prof. Dr. Semerci, bizi daha çok takip eden ki?ilerin olmas?n?istememizin de bir sorun oldu?unu ifade ediyor: “Seyircisiz payla??m olmaz.

?zleyenler art?kça,  takip etmeleri içindaha fazlas?n? sunmak ister insanlar. Sonuç olarak ego ok?an?r. ‘Ne kadar çoktapkipçimvar o kadar iyyim “duygusu geli?ir ve bu da zamanla narsisizme yol açar..” Ald???m?zL?KLElarla Rahatl?yoruz ! ´       “Gerçek hayattan uzakla?arak, kendineyabanc?la?an insanlar fazlala??yor. Söyleyemediklerimizi daha kuvvetli vecesaret göstererek ifade ediyor,ald???m?z be?enilerle içten içten çakt?rmadanrahatl?yoruz. K?rm?z? L?KE’yi iyi hissettiriyor.

Onaylanmak ho?umuza gidiyor. Vesevindikçe bunun artmas?n? da çok isteriz . ” Materyalizm Ve Sosyal Medyan?n ?lginç?li?kisi :”Helington’daki yeni bir ara?t?rma,materyalist insanlar?n Facebook arkada?lar?n? “dijital nesneler” olarakgördü?ünü ve mülkle daha az ilgilenen insanlara oranla çok daha fazla arkada?asahip olduklar?n? ortaya koydu “”Materyalistlerin Facebook’u hemamaçlar?n? gerçekle?tirmek hem de iyi hissetmek için kulland?klar?n? ortayakoyuyor.

Almanya’daki Ruhr Üniversitesi Bochum gazetesinin yazarlar?, bunuaç?klamak için yeni bir teori geli?tirdiler: Sosyal Çevrimiçi Kendini DüzenlemeTeorisi “”Yazar Phillip Ozimek; “Materyalistki?iler Facebook’u daha s?k kullan?yor çünkü Facebook arkada?lar?n?nesnele?tirme e?ilimindeler. Facebook, milyonlarca profil ve insanlar hakk?ndabilgi içeren sosyal kar??la?t?rmalar için mükemmel bir platform. Üstelikbedava! Yani tam da materyalistlere göre” dedi.. ”  Sosyal Medya Yüzünden Bizlere NerlerOluyor?.

Fiziksel ?ikayetler •        “Gözlerdeyanma”•        “Boyunkaslar?nda a?r? ve sertle?me”•        “Bedenduru?unda bozukluk”•        “Eldeuyu?ukluk”•        “Halsizlik” Sosyal alan?nda ?ikayetler ´ “RuhHali : 2014’te Avusturyal? ara?t?rmac?lar 20 dakikal?k Facebook kullan?m?ard?ndan ki?ilerin ruhsal durumunun ini?e geçti?ini gözledi. ?nsanlar bununnedenini Facebook’u zaman kayb? olarak görmelerine ba?l?yor.Ba?ka bir ara?t?rmaise iyi veya kötü ruh halinin ki?iler aras?nda sosyal medya üzerindenyay?labilece?ini gösteriyor. Kötü hava ko?ullar? olumsuz payla??mlar? yüzde 1kadar art?r?yor. Olumlu payla??mlar?n yay?lma etkisi daha fazla oluyor. Amabunun gerçekten moral art?r?c? bir etkisinin olup olmad??? henüz bilinmiyor”.

´ “Uykubozukluklar? : nsanlar evrimsel olarak geceleri karanl?kta geçirmeye al??k?n.Oysa art?k gece gündüz sürekli yapay ???kla ayd?nlat?l?yoruz. Ara?t?rmalarbunun vücutta uykuyu düzenleyen melatonin hormonunu engelledi?ini, özellikleak?ll? telefon ve diz üstü bilgisayarlar?n yayd??? mavi ?????n en fazla zararverdi?ini gösteriyor.

Yani uyumadan önce yatakta Facebook veya Twitter’a girmekuyku düzeninizi bozabilir. Geçen y?l 18-30 ya? aras? 1700 ki?i üzerinde yap?lanara?t?rmada, uyku bozukluklar? ile ekrandan yay?lan mavi ???k aras?nda ili?kioldu?u, sosyal medya sitelerinde harcanan zamandan ziyade, bu sitelere tak?nt?halinde s?k s?k bak?lmas?n?n daha olumsuz etkide bulundu?u görüldü”´ “?li?kiler:?nsanlar?n yüz yüze görü?melerinde sosyal medya ili?kide dikkat da??t?c? biretken olabilir. Romantik ili?kiler de sosyal medyadan etkileniyor.Ara?t?rmalar, e?lerin kar?? cinsten birini Facebook’a arkada? olarakeklediklerinde k?skançl?k sorununun gündeme geldi?ini gösteriyor. Özelliklekad?nlar Facebook’ta daha fazla zaman harcad???ndan bu duygular? da daha fazlaya??yor”.´ “Yaln?zl?k:19-32 ya? grubundan 7 bin ki?i ile yap?lan bir ara?t?rmada, sosyal medyadafazla zaman geçirenlerin sosyal izolasyon ya?ama ihtimalinin iki kat fazlaoldu?u görüldü.Sosyal medyada geçirilen zaman yüz yüze ileti?imin yerinialabiliyor ve insanlar?n kendilerini d??lanm?? hissetmesine neden olabiliyor.Arkada?lar?n?nçok daha ideal ve mutlu bir ya?am sürdü?ü duygusuna kap?lan ki?i, onlaraimrenecek ve kendisinin içindeki sosyal izolasyonu oldu?undan fazla görmesineneden olabilecektir”´ “Stres:?nsanlar gündelik stres ve s?k?nt?lar?ndan uzakla?mak için sosyal medyayaba?vuruyor.

Ancak yap?lan ara?t?rmalar sosyal medyan?n stresi gidermek yerinedaha fazla strese yol açt???n? gösteriyor.1800 ki?i üzerinde yap?lanara?t?rmalar kad?nlar?n erkeklerden daha fazla strese girdi?ini gösteriyor.Ba?kalar?n?n kendi stresini payla?t??? Twitter ise sosyal medya içinde en büyükstres kayna??. Fakat kad?nlar Twitter’i kulland?kça daha az stresegiriyorlarErkeklerin sosyal medya ile ili?kisi daha mesafeli oldu?undan ayn?etkiyi göstermiyor.

Ara?t?rmac?lar genel olarak sosyal medya kullan?m?n?nstresi bir miktar azaltt??? sonucuna vard?”.´ “Esenlik:2013’te 79 ki?iyle yap?lan bir ara?t?rmada, Facebook’ta uzun zamanharcayanlar?n sonradan kendilerini kötü hissettikleri ve zamanla ya?amtatminlerinin azald??? görüldü. Fakat ba?ka ara?t?rmalar da sosyal medyan?nbaz?lar? için esenlik art?r?c? i?lev gördü?ünü gösteriyor.

Duygusal dengesizliksorunu olan insanlar payla??mlar?yla duygular?n? d??a vurma yoluyla yard?m almaolanaklar?n? art?rabilir. Sosyal medyan?n esenlik üzerindeki etkileri belirsizolmakla birlikte, sosyal bak?mdan izole olmu? insanlar?n esenli?ini olumsuzetkiledi?i dü?ünülüyor”´ “Kendinibe?enmeme: Sosyal medyan?n olumsuz etkilerinden biri de insanlar?n süreklikendini ele?tirir hale gelmi? olmas?d?r. Özellikle Instagram ortam?ndainsanlar?n payla?t??? çe?itli foto?raf sebebiyle insanlar kusurlar? içinüzülebilmektedir. Yap?lan makyaj sonucunda güzel bir cilt etmi? kad?n?n att???foto?raf ile sivilcelere sahip bir kad?n mutsuz olabilmektedir. Bunun yan? s?rafit bir vücuda sahip kad?nlar?n vücuduna özenip cerrahi müdahaleler de bulunaninsanlar bulunmaktad?r. K?sa zamanda özendirilen fit vücuda ula?mak içinoldukça zararl? ilaçlar? kullanan insanlar görmek mümkündür. ?nsanlar?n böylekendini be?enmeyip sadece kusurlar?n? görmesi sosyal medyada yarat?lan güzellikalg?s? ile ilgili bir durumdur.

Sosyal medya kullan?c?lar?n olu?turdu?u güzelkad?n profilini kusursuz bir cilt, fit bir vücut olu?turmaktad?r. Burnundan,fazla kilolar?ndan, saçlar?ndan, ka?lar?ndan k?sacas? her ?eyden ?ikâyet edeninsanlar sosyal medyada oldukça fazlad?r. Bu durum ki?ilerde özgüven eksikli?iile ba?lay?p psikolojik rahats?zl?klar ile devam etmektedir”.´ “Yard?mla?ma”´ “Yemekyememe”´ “Aktivitelerdeazalma”´ “Akademikba?ar?da dü?ü?”´ “Ki?isel,aile ve okul sorunlar?”  ´ “Bizleriintihara kadar sürükler sosyal medya kullan?m?, ?nsan?n kendisini d??lanm??  ve yaln?z hissetti?inde bu intihara sebebiolabilir. Bir ay boyunca gençlerin, internet ve sosyal medya kullanmamas?amac?yla ba?lat?lan kampanyada çal??an 17 ya??ndaki Chloe Schilling,”Instagram’da biraz vakit geçirdikten sonra kendimi daha kötühissediyorum, çünkü d??lanm?? hissediyorum. Hiç Kimse ya?ad??? kötü olaylar?payla?m?yor” diyerek sosyal medyan?n kendi üzerinde olu?turdu?u olumsuz etkiyiifade ediyor.”   ´ “FOMO (Fear Of Missing Out) meydana geliyor.

Bir çe?it kayg? bozuklu?u olan FOMO, bize”Acaba kimler bugün ne payla?t?? Bir ?eyler kaç?rd?m m?? Kimler nerede, neleryap?yor?” sorular?n? sordurur. Londra Ekonomi Okulu’nda profesör olarak görevyapan  Benjamin Voyer, bu kayg?n?n ortayaç?k?? sebebinin sosyal d??lanma korkusu oldu?unu dile getiriyor. FOMO, internetba??ml?l???n? da beraberinde getiriyor. Yap?lan ara?t?rmalara göre, internetkullanan ki?ilerin ço?u, zaman?n?n ço?unu sosyal medyada harc?yor. Bu sebeple teknolojiningetirdi?i birtak?m olumsuzluklardan idter istemez etkileniyoruz.

” Çözüm olarak …1.     Kullan?mkurallar? olu?turmak ve Uygulamak : Sosyal medya asl?nda as?l sorunumuz de?il.As?l sorunumuz sosyal medyay? bilinçsiz, fark?nda olmadan ve kontrolsüzkullanmam?z. Bu sebeple kendinize ” Bugün 7’den sonra Facebook’ agirmeyece?im.” Gibi kurallar koyabilirsiniz. En önemli ?eyin kurala uyman?zgerekti?i oldu?unu unutmay?n.

 2.     “Sosyalmedyan?n yerine farkl? bir u?ra? bulun: Ak?ll? telefonlar?m?z?n süreklielimizde olmas? sebebiyle bugün sosyal medya kullan?m? ciddi miktarda artm??t?r.Can?m?z her s?k?ld???nda elimize ald???m?z telefonlarda ya Facebook’a ya daInstagram’a bak?yoruz. Peki can?n?z s?k?ld???nda telefona yönelmek yerinekendinize ba?ka u?ra? bulmaya ne dersiniz? Bu “ba??ml?l???” mesela kitap okumayave hobinizle vakit geçirmeye dönü?türebilirsiniz.” 3.

     Telefonunuzdakiolan uygulamalar? silmek: E?er bir önceki maddeyi yapamad?ysan?z uygulamalar?silebilirsiniz. Gerekti?i zaman kolayca geri yükleyebilirsiniz. 4.     Siteleride engelleyin: Uygulamalar? silmek tek ba??na etkili olmuyor baz? durumlarda.Sitelere bilgisayardan eri?im sa?lanabiliyor ve bu yüzden mevcut siteleriengellemek daha etkili bir çözüm yolu olabilir.  5.

     Hesaplar?n?z?silin: E?er bu yapt?klar?n?z?n herhangi bir yarar? olmad?ysa  hesab?n?z? silmek do?ru bir ad?m olabilir.Bunu yapmak sizi gerçek anlamda rahatlatacakt?r.          KAYNAKÇA: ´  https://egegen.com/blog/sosyal-medya-bagimliligi-nedir/´  http://www.hurriyet.com.tr/sosyal-medya-bagimliligi-gercegi-40036441´  https://nbeyin.com.tr/fomo-kim-nerede-ne-zaman-ne-yapiyor/´  http://www.bbc.com/turkce/vert-fut-42625744´  https://crovu.co/sosyal-medyanin-insanlar-uzerinde-etkileri/´  http://sosyalmedya.co/sosyal-medya-bagimliligindan-kurtulmanin-6-yolu/´  https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi´  https://nbeyin.com.tr/materyalizm-ve-sosyal-medyanin-ilginc-iliskisi/