Sosyal Medya Ba??ml?l???

 

Ad-Soyad: Omar Nawara

Ö?renci No: 216771050

Bölüm: ??letme

We will write a custom essay sample on
Sosyal Medya Ba??ml?l??? Ad-Soyad: Omar Nawara Ö?renci No:
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

Tarih:23/01/2018

S?n?f: UNI 216

Konu: Sosyal
Medya Ba??ml?l???

 

 

 

?ÇER?K:

1.     
Sosyal
Medyaya Giri? .

2.     
Sosyal
Medya Ve ba??ml??? tan?tmak .

3.     
Sosyal
Medya Ba??ml?l???n?n belirtileri .

4.     
Sosyal
Medya Kullanc?lar? ne yapar ?

5.     
Takip
edilmeyi seviyoruz .

6.     
Materyalizm
Ve Sosyal Medyan?n ?lginç ?li?kisi

7.     
Fiziksel
Ve Sosyal ?ikayetler .

8.     
Çözüm .

9.     
Kaynakça

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyaya Ba??ml?l???n?na Giri?:

 

´ 
“Sosyal
medya hiç ?üphesiz hayat?m?z?n her yerinde.
Büyük ve renkli dünyay? sürekli cebimizde ta??yoruz, gitti?imiz her yere o da
bizimle geliyor. O kadar yo?un bir ya?ant?m?z var ki, uzun süredir görmedi?imiz
insanlarla sosyal medya sayesinde ili?kilerimiz hala devam ediyor. Bulu?am?yoruz fakat birbirimizi
takip ediyor ve
birbirimizden haberdar olabiliyoruz. Her ?ey bir t?k uza??m?zda, bu da zaman?n
bizlere yükledi?i yükü hafifletiyor. Hayat?m?z?n daha kolay i?lemesini
sa?l?yor. Öte yandan sosyal a?lar, sohbet
yaz?l?mlar?, günlük ya?ananlardan
an?nda haber olma iste?i yüzünden cep telefonlar? son zamanlarda bir organ?m?z haline geldi.
Durum böyle olunca bu kronik hastal?k yüzünden insanlar birbirlerinden uzakla?t?, sohbet ortamlar?n? azald?
ve en önemlisi ise sevdiklerimizle bir araya gelip oturup, günlerimizi, haftalar?m?z? de?erlendirme
olas?l???m?z azald?.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba??ml?l???n?n Belirtileri:

1.     
“Güne ba?larken akl?n?za önce sosyal medya geliyor ise ba??ml?l?k belirtisi ta??yorsunuz demektir. Yap?lan ara?t?rmalar
sonucunda; 5 ak?ll? cihaz kullan?c?s?n?n 4’ü yani, mobil cihaz kullan?c?lar?n?n
% 80’i, sosyal medyaya bakabilmek için 15 dakika erken kalkmay? göze al?yor. ?nsanlar gündemden uzak kalmay?
istemiyor  ve erken kalkmay? göze
al?yorlar. Geç uyuyabiliyor, erken kalkabiliyorlar telefon kullanabilmek
u?runa.

 

2.     
“Sosyal
medya hesaplar?n?z? s?k s?k yeniliyor ve s?k s?k güncelliyorsan?z di?er bir belirtiyi ta??yorsunuz demektir. ?nsanlar günde ortalama 2 –
3 saatini sosyal medyada harc?yorlar. E?er ba??ml? olup olmad???n?z? ,ö?renmek
istiyorsan?z kaç saatinizi sosyal mecralarda geçirdi?inizi hesaplayabilirsiniz.”

 

3.     
“Gün içinde
yapt?klar?n?z? sosyal medyada
payla?madan duram?yorsan?z bu
sosyal medyaya ba??ml?s?n?z demektir. Giydi?iniz k?yafetlerden, yapt???n?z makyaja, gitti?iniz yerlerden
yedi?iniz yeme?e kadar her ?eyi sosyal medya hesaplar?nda payla??yorsan?z sosyal
medya ba??ml?l??? sinyallerini veriyorsunuz demektir.”

 

4.     
Son zamanlarda “E-Maillerin, aramalar?n, k?sa mesajlar?n kullan?m?ngit gide azald?. Bunlar?n yerine son zamanlarda WhatsApp, Messenger,Twitter ve Facebook
kullan?m? ayn? oranda artm??t?r. E?er bilgiye ula?mak ve ba?lant?lar için temel noktan?z sosyal medya olmu? ise ba??ml?l???n ba?ka bir etkisini gösteriyorsunuz
demektir.”

 

 

5.     
“Can?n?z s?k?ld??? zaman ilk akl?n?za gelen seçenek sosyal medyaysa ve ba?ka ?eyler ara?t?r?rken kendinizi sosyal medya platformlar?nda kaybolmu? bir ?ekilde buluyorsan?z sosyal medya ba??ml?l???n?n belirtilerini
gösteriyorsunuz demektir. ”

 

 

´  Sosyal medya kullan?c?lar?;

“Facebook’ta vakit
geçirmeden günlerini sonland?rm?yorlar.”
“Günümüzde Instagram’a 5 milyon foto?raf
yükleniyor.”
“500 milyon Tweet at?l?yor.”
“Her geçen saniyede LinkedIn’e 2 ki?i
üye oluyor.”
“Her kullan?c? gününün 15 dakikas?n? YouTube’da
geçiriyor.”
“Pinterest üzerinden
2 milyon pin payla??l?yor. ”

“Bu rakamlar sosyal medya ba??ml?l???n?n var oldu?unun çok
önemli bir kan?t?t?r”

 

Takip edilmeyi çok seviyoruz!

´       “.Bunu
aç?klayan Prof. Dr. Bengi Semerci’ye göre, sosyal medyada en çok zaman
geçirenler  narsist ki?ilik özelli?i
gösterenler ve dü?ük benlik sayg?s? olanlar. Ayr?ca aktif sosyal medya
kullananlar ve sosyal medyada daha çok vakit geçirenler di?er insanlar?n kendi
hayat?ndan daha iyi bir hayat? oldu?una inan?yor.”

 

“Evet neticede,
daha çok görülmek ve duyulmak istiyoruz. Bu durum biraz da yaln?z
olu?umuzdan dolay?. Prof. Dr. Semerci, bizi daha çok takip eden ki?ilerin olmas?n?
istememizin de bir sorun oldu?unu ifade ediyor: “Seyircisiz payla??m olmaz.
?zleyenler art?kça,  takip etmeleri için
daha fazlas?n? sunmak ister insanlar. Sonuç olarak ego ok?an?r. ‘Ne kadar çoktapkipçim
var o kadar iyyim “duygusu geli?ir ve bu da zamanla narsisizme yol açar..”

Ald???m?z
L?KLElarla Rahatl?yoruz !

´       “Gerçek hayattan uzakla?arak, kendine
yabanc?la?an insanlar fazlala??yor. Söyleyemediklerimizi daha kuvvetli ve
cesaret göstererek ifade ediyor,ald???m?z be?enilerle içten içten çakt?rmadan
rahatl?yoruz. K?rm?z? L?KE’yi iyi hissettiriyor. Onaylanmak ho?umuza gidiyor. Ve
sevindikçe bunun artmas?n? da çok isteriz . ”

 

Materyalizm Ve Sosyal Medyan?n ?lginç
?li?kisi :

“Helington’daki yeni bir ara?t?rma,
materyalist insanlar?n Facebook arkada?lar?n? “dijital nesneler” olarak
gördü?ünü ve mülkle daha az ilgilenen insanlara oranla çok daha fazla arkada?a
sahip olduklar?n? ortaya koydu ”

“Materyalistlerin Facebook’u hem
amaçlar?n? gerçekle?tirmek hem de iyi hissetmek için kulland?klar?n? ortaya
koyuyor. Almanya’daki Ruhr Üniversitesi Bochum gazetesinin yazarlar?, bunu
aç?klamak için yeni bir teori geli?tirdiler: Sosyal Çevrimiçi Kendini Düzenleme
Teorisi ”

“Yazar Phillip Ozimek; “Materyalist
ki?iler Facebook’u daha s?k kullan?yor çünkü Facebook arkada?lar?n?
nesnele?tirme e?ilimindeler. Facebook, milyonlarca profil ve insanlar hakk?nda
bilgi içeren sosyal kar??la?t?rmalar için mükemmel bir platform. Üstelik
bedava! Yani tam da materyalistlere göre” dedi.. ”

 

Sosyal Medya Yüzünden Bizlere Nerler
Oluyor?

. Fiziksel ?ikayetler

•        
“Gözlerde
yanma”

•        
“Boyun
kaslar?nda a?r? ve sertle?me”

•        
“Beden
duru?unda bozukluk”

•        
“Elde
uyu?ukluk”

•        
“Halsizlik”

 

Sosyal alan?nda ?ikayetler

´ 
“Ruh
Hali : 2014’te Avusturyal? ara?t?rmac?lar 20 dakikal?k Facebook kullan?m?
ard?ndan ki?ilerin ruhsal durumunun ini?e geçti?ini gözledi. ?nsanlar bunun
nedenini Facebook’u zaman kayb? olarak görmelerine ba?l?yor.Ba?ka bir ara?t?rma
ise iyi veya kötü ruh halinin ki?iler aras?nda sosyal medya üzerinden
yay?labilece?ini gösteriyor. Kötü hava ko?ullar? olumsuz payla??mlar? yüzde 1
kadar art?r?yor. Olumlu payla??mlar?n yay?lma etkisi daha fazla oluyor. Ama
bunun gerçekten moral art?r?c? bir etkisinin olup olmad??? henüz bilinmiyor”.

´ 
“Uyku
bozukluklar? : nsanlar evrimsel olarak geceleri karanl?kta geçirmeye al??k?n.
Oysa art?k gece gündüz sürekli yapay ???kla ayd?nlat?l?yoruz. Ara?t?rmalar
bunun vücutta uykuyu düzenleyen melatonin hormonunu engelledi?ini, özellikle
ak?ll? telefon ve diz üstü bilgisayarlar?n yayd??? mavi ?????n en fazla zarar
verdi?ini gösteriyor. Yani uyumadan önce yatakta Facebook veya Twitter’a girmek
uyku düzeninizi bozabilir. Geçen y?l 18-30 ya? aras? 1700 ki?i üzerinde yap?lan
ara?t?rmada, uyku bozukluklar? ile ekrandan yay?lan mavi ???k aras?nda ili?ki
oldu?u, sosyal medya sitelerinde harcanan zamandan ziyade, bu sitelere tak?nt?
halinde s?k s?k bak?lmas?n?n daha olumsuz etkide bulundu?u görüldü”

´ 
“?li?kiler:
?nsanlar?n yüz yüze görü?melerinde sosyal medya ili?kide dikkat da??t?c? bir
etken olabilir. Romantik ili?kiler de sosyal medyadan etkileniyor.
Ara?t?rmalar, e?lerin kar?? cinsten birini Facebook’a arkada? olarak
eklediklerinde k?skançl?k sorununun gündeme geldi?ini gösteriyor. Özellikle
kad?nlar Facebook’ta daha fazla zaman harcad???ndan bu duygular? da daha fazla
ya??yor”.

´ 
“Yaln?zl?k:
19-32 ya? grubundan 7 bin ki?i ile yap?lan bir ara?t?rmada, sosyal medyada
fazla zaman geçirenlerin sosyal izolasyon ya?ama ihtimalinin iki kat fazla
oldu?u görüldü.Sosyal medyada geçirilen zaman yüz yüze ileti?imin yerini
alabiliyor ve insanlar?n kendilerini d??lanm?? hissetmesine neden olabiliyor.Arkada?lar?n?n
çok daha ideal ve mutlu bir ya?am sürdü?ü duygusuna kap?lan ki?i, onlara
imrenecek ve kendisinin içindeki sosyal izolasyonu oldu?undan fazla görmesine
neden olabilecektir”

´ 
“Stres:
?nsanlar gündelik stres ve s?k?nt?lar?ndan uzakla?mak için sosyal medyaya
ba?vuruyor. Ancak yap?lan ara?t?rmalar sosyal medyan?n stresi gidermek yerine
daha fazla strese yol açt???n? gösteriyor.1800 ki?i üzerinde yap?lan
ara?t?rmalar kad?nlar?n erkeklerden daha fazla strese girdi?ini gösteriyor.
Ba?kalar?n?n kendi stresini payla?t??? Twitter ise sosyal medya içinde en büyük
stres kayna??. Fakat kad?nlar Twitter’i kulland?kça daha az strese
giriyorlarErkeklerin sosyal medya ile ili?kisi daha mesafeli oldu?undan ayn?
etkiyi göstermiyor. Ara?t?rmac?lar genel olarak sosyal medya kullan?m?n?n
stresi bir miktar azaltt??? sonucuna vard?”.

´ 
“Esenlik:
2013’te 79 ki?iyle yap?lan bir ara?t?rmada, Facebook’ta uzun zaman
harcayanlar?n sonradan kendilerini kötü hissettikleri ve zamanla ya?am
tatminlerinin azald??? görüldü. Fakat ba?ka ara?t?rmalar da sosyal medyan?n
baz?lar? için esenlik art?r?c? i?lev gördü?ünü gösteriyor. Duygusal dengesizlik
sorunu olan insanlar payla??mlar?yla duygular?n? d??a vurma yoluyla yard?m alma
olanaklar?n? art?rabilir. Sosyal medyan?n esenlik üzerindeki etkileri belirsiz
olmakla birlikte, sosyal bak?mdan izole olmu? insanlar?n esenli?ini olumsuz
etkiledi?i dü?ünülüyor”

´ 
“Kendini
be?enmeme: Sosyal medyan?n olumsuz etkilerinden biri de insanlar?n sürekli
kendini ele?tirir hale gelmi? olmas?d?r. Özellikle Instagram ortam?nda
insanlar?n payla?t??? çe?itli foto?raf sebebiyle insanlar kusurlar? için
üzülebilmektedir. Yap?lan makyaj sonucunda güzel bir cilt etmi? kad?n?n att???
foto?raf ile sivilcelere sahip bir kad?n mutsuz olabilmektedir. Bunun yan? s?ra
fit bir vücuda sahip kad?nlar?n vücuduna özenip cerrahi müdahaleler de bulunan
insanlar bulunmaktad?r. K?sa zamanda özendirilen fit vücuda ula?mak için
oldukça zararl? ilaçlar? kullanan insanlar görmek mümkündür. ?nsanlar?n böyle
kendini be?enmeyip sadece kusurlar?n? görmesi sosyal medyada yarat?lan güzellik
alg?s? ile ilgili bir durumdur. Sosyal medya kullan?c?lar?n olu?turdu?u güzel
kad?n profilini kusursuz bir cilt, fit bir vücut olu?turmaktad?r. Burnundan,
fazla kilolar?ndan, saçlar?ndan, ka?lar?ndan k?sacas? her ?eyden ?ikâyet eden
insanlar sosyal medyada oldukça fazlad?r. Bu durum ki?ilerde özgüven eksikli?i
ile ba?lay?p psikolojik rahats?zl?klar ile devam etmektedir”.

´ 
“Yard?mla?ma”

´ 
“Yemek
yememe”

´ 
“Aktivitelerde
azalma”

´ 
“Akademik
ba?ar?da dü?ü?”

´ 
“Ki?isel,
aile ve okul sorunlar?”

 

´ 
“Bizleri
intihara kadar sürükler sosyal medya kullan?m?, ?nsan?n kendisini d??lanm??  ve yaln?z hissetti?inde bu intihara sebebi
olabilir. Bir ay boyunca gençlerin, internet ve sosyal medya kullanmamas?
amac?yla ba?lat?lan kampanyada çal??an 17 ya??ndaki Chloe Schilling,
“Instagram’da biraz vakit geçirdikten sonra kendimi daha kötü
hissediyorum, çünkü d??lanm?? hissediyorum. Hiç Kimse ya?ad??? kötü olaylar?
payla?m?yor” diyerek sosyal medyan?n kendi üzerinde olu?turdu?u olumsuz etkiyi
ifade ediyor.”

 

 

´ 
“FOMO (
Fear Of Missing Out) meydana geliyor. Bir çe?it kayg? bozuklu?u olan FOMO, bize
“Acaba kimler bugün ne payla?t?? Bir ?eyler kaç?rd?m m?? Kimler nerede, neler
yap?yor?” sorular?n? sordurur. Londra Ekonomi Okulu’nda profesör olarak görev
yapan  Benjamin Voyer, bu kayg?n?n ortaya
ç?k?? sebebinin sosyal d??lanma korkusu oldu?unu dile getiriyor. FOMO, internet
ba??ml?l???n? da beraberinde getiriyor. Yap?lan ara?t?rmalara göre, internet
kullanan ki?ilerin ço?u, zaman?n?n ço?unu sosyal medyada harc?yor. Bu sebeple teknolojinin
getirdi?i birtak?m olumsuzluklardan idter istemez etkileniyoruz.”

 

Çözüm olarak …

1.     
Kullan?m
kurallar? olu?turmak ve Uygulamak : Sosyal medya asl?nda as?l sorunumuz de?il.
As?l sorunumuz sosyal medyay? bilinçsiz, fark?nda olmadan ve kontrolsüz
kullanmam?z. Bu sebeple kendinize ” Bugün 7’den sonra Facebook’ a
girmeyece?im.” Gibi kurallar koyabilirsiniz. En önemli ?eyin kurala uyman?z
gerekti?i oldu?unu unutmay?n.

 

2.     
“Sosyal
medyan?n yerine farkl? bir u?ra? bulun: Ak?ll? telefonlar?m?z?n sürekli
elimizde olmas? sebebiyle bugün sosyal medya kullan?m? ciddi miktarda artm??t?r.
Can?m?z her s?k?ld???nda elimize ald???m?z telefonlarda ya Facebook’a ya da
Instagram’a bak?yoruz. Peki can?n?z s?k?ld???nda telefona yönelmek yerine
kendinize ba?ka u?ra? bulmaya ne dersiniz? Bu “ba??ml?l???” mesela kitap okumaya
ve hobinizle vakit geçirmeye dönü?türebilirsiniz.”

 

3.     
Telefonunuzdaki
olan uygulamalar? silmek: E?er bir önceki maddeyi yapamad?ysan?z uygulamalar?
silebilirsiniz. Gerekti?i zaman kolayca geri yükleyebilirsiniz.

 

4.     
Siteleri
de engelleyin: Uygulamalar? silmek tek ba??na etkili olmuyor baz? durumlarda.
Sitelere bilgisayardan eri?im sa?lanabiliyor ve bu yüzden mevcut siteleri
engellemek daha etkili bir çözüm yolu olabilir.

 

5.     
Hesaplar?n?z?
silin: E?er bu yapt?klar?n?z?n herhangi bir yarar? olmad?ysa  hesab?n?z? silmek do?ru bir ad?m olabilir.
Bunu yapmak sizi gerçek anlamda rahatlatacakt?r.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA:

´  https://egegen.com/blog/sosyal-medya-bagimliligi-nedir/

´  http://www.hurriyet.com.tr/sosyal-medya-bagimliligi-gercegi-40036441

´  https://nbeyin.com.tr/fomo-kim-nerede-ne-zaman-ne-yapiyor/

´  http://www.bbc.com/turkce/vert-fut-42625744

´  https://crovu.co/sosyal-medyanin-insanlar-uzerinde-etkileri/

´  http://sosyalmedya.co/sosyal-medya-bagimliligindan-kurtulmanin-6-yolu/

´  https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi

´  https://nbeyin.com.tr/materyalizm-ve-sosyal-medyanin-ilginc-iliskisi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here