SEO i?i ile birazda olsa ilgileniyorsan?z, internette mutlaka “domain authority” kelimesini duymu?sunuzdur. Domain otoriterli?i anlam?na gelen bu kavram? bu yaz?m?zda ne oldu?unu ve ne gibi durumlarda yükseli? gösterdi?ini anlataca??z.Domain Authority Nedir ?Domain Authority, site sayg?nl???, site otoriterli?i anlam?na gelir ve bu de?er baz? durumlara göre de?i?iklik gösterebilir.

Arama motorlar?nda daha üstlerde listelenmenin en önemli s?ralar?ndan bir tanesi olan, domain authority kavram?, yüksek oldu?u durumlarda SEO için çok etkili bir kriterdir.Domain otoriterli?ini artt?rman?n yollar?ndan bir tanesi alan ad?n?n tescil süresinin uzun olmas? veya hali haz?rda kullan?lan alan ad?n?n eski olmu? olmas?d?r. Önceki yaz?lar?m?zda bahsetti?imiz, SEO için güvenilirlik faktörleri ile do?rudan orant?l? olan ve önceki yaz?lar?m?zda söyledi?imiz gibi “ya?? oturmu?” domainlerin Google “güvenilirlik” faktörü için önemini anlatm??t?k. Domain ya??n?n y?llanm?? olmas? veya tescil edilen domain’in tescil süresinin bir kaç y?l fazladan uzat?lmas? “domain authority” yükseltmek için önemlidir.Domain otoriterli?i sadece domain’e ba?l? bir durum de?ildir, kullan?lan web sayfas?n?n temiz içerikli olmas?, link ç?k??lar?n?n s?n?rland?r?lmas?, site içi linklemelerin basit olmas?, site haritas?n?n kullan?c?lar taraf?ndan rahatl?kla gezilebilmesi ve site d??? bir tak?m kriterlere ba?l?d?r.Bu kriterlerin do?ru kullan?m? ve yap?lacak bir kaç güncelleme domain authority de?erini yükseltecektir.Domain Authority SorgulamaWeb sayfan?z?n domain otoriterli?i de?erini sorgulama yapabilmek için, open site explorer’?n sundu?u arac? kullanman?z yeterli olacakt?r.Sadece domain de?eri ile s?n?rl? olmayacak bu sorgulamada al?nan backlink, domain, anchor text, sosyal medya, trustrank ve daha bir çok kriterlerin sorgulamas? yap?labilir.