Poznaj Kancelari?

Nasz? przewag? na rynku jest kompleksowe podej?cie do ka?dego
Klienta.

Oferujemy szeroka? gam? us?ug w zakresie budowania
bezpiecze?stwa

dla przedsi?biorców, ochrony przed bezprawiem urz?dniczym,

We will write a custom essay sample on
Poznaj trustów oraz wehiku?ów korporacyjnych. Zabezpieczenie maj?tku W
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

zabezpieczenia maj?tku osobistego i firmowego, a tak?e
doboru

najlepszych, mi?dzynarodowych rozwi?za? podatkowych.

?wiadczymy us?ugi prawne we wszystkich istotnych dziedzinach
prawa.

Stosujemy najwy?sze

mi?dzynarodowe standardy

Bezpiecze?stwo

Nasz zespó? sk?ada si? z do?wiadczonych adwokatów, radców
prawnych, doradców podatkowych oraz ksi?gowych. Realizujemy nawet najbardziej
skomplikowane i wymagaj?ce sprawy klientów.

Poufno??

Zobowi?zujemy si? zachowa? w tajemnicy wszystko o czym
dowiedzieli?my si? w zwi?zku z udzieleniem pomocy prawnej i podatkowej. Z uwagi
na profil naszych podatkowych rozwi?za? gwarantujemy 100% dyskrecji i poczucie
anonimowo?ci.

Profesjonalizm

Kilkudziesi?cioletnie do?wiadczenie, zdobyte w
mi?dzynarodowych korporacjach i kancelariach, zapewni Ci maksymaln? satysfakcj?
z naszych us?ug. Wspó?pracujemy z firmami prawniczymi z Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, Cypru, Malty, Stanów Zjednoczonych i z wielu innych
krajów.

Dynamika

Najwi?ksz? satysfakca to zadowolenie naszych Klientów. W
sytuacjach kryzysowych naszych Klientów potrafimy dzia?a? szybko i
zdecydowanie. Natychmiastowa interwencja prawna zazwyczaj zapobiega powa?nym i
kosztownym konsekwencjom.

Wybrane us?ugi:

Obs?uga prawna firm

?wiadczenie us?ug prawnych w zakresie szeroko rozumianego
prawa spó?ek i prawa korporacyjnego stanowi jedn? z fundamentalnych dziedzin
dzia?alno?ci naszej Kancelarii.

Przekszta?cenia spó?ek

Us?uga kierowana jest do Klientów chc?cych zmniejszy?
wszelkie ryzyka osobistej odpowiedzialno?ci maj?tkowej! Zapraszamy na
profesjonaln? analiz? prawno-podatkow? Twojej firmy.

Struktury mi?dzynarodowe

Specjalizujemy si? w mi?dzynarodowej optymalizacji podatkowej,
czyli zak?adaniu i kompleksowej obs?udze spó?ek, fundacji, trustów oraz
wehiku?ów korporacyjnych.

Zabezpieczenie maj?tku

W zale?no?ci od profilu dzia?alno?ci i bran?y, w której
dzia?a przedsi?biorca, posiadanego maj?tku, a tak?e innych czynników, zakres
rekomendowanych rozwi?za? jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb.

Windykacja

Gwarantujemy skuteczne odzyskanie nale?no?ci naszych
Klientów od firm b?d? osób prywatnych na terenie kraju oraz za granic?.
Bezp?atna analiza Twojej sprawy!

Upad?o?? konsumencka

Pomagamy szybko i skutecznie og?osi? upad?o?? konsumenck?.
Przeprowadzamy dok?adn? analiz? sytuacji Klienta, przygotowujemy do
post?powania, oraz zapewniamy sta?? opiek? prawn?.

Doradztwo podatkowe

Dzi?ki rzetelnej analizie prawno-podatkowej dowiesz si? jaki
jest obszar ryzyka podatkowego w Twojej firmie. Na Twoje ?yczenie sporz?dzimy
raport, w którym otrzymasz dok?adny plan naprawczy zabezpieczaj?cy Ciebie i
Twoj? firm?.

Specjalizujemy si? w doradztwie dotycz?cym mi?dzynarodowego
prawa podatkowego; sporz?dzania

zezna? i deklaracji podatkowych (tak?e pomocy w tym
zakresie); reprezentacji w post?powaniu przed

organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed
S?dami Administracyjnymi; doradztwie

i opiniowaniu w zakresie prowadzenie rozlicze? innych ni?
podatki; doradztwie w zakresie obowi?zków

podatkowych, opiniowaniu i wyja?nianiu.

Umów si? na bezp?atn? analiz? ju? dzi?!

Doradztwo prawne

Wspieramy Klientów w d?ugofalowym planowaniu strategicznym i
w zarz?dzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Problemem wielu naszych Klientów jest zagro?enie przez
bezprawne dzia?anie administracji pa?stwowej,

nieuczciwo?? kontrahentów lub wspólników, nag?a utrata
p?ynno?ci finansowej, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank. Dla takich
osób jeste?my w stanie zaoferowa? unikatowe us?ugi, pocz?wszy od zmiany
rezydencji podatkowej, a sko?czywszy na zaawansowanych dzia?aniach z zakresu
wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Gwarantujemy rzetelno?? i uczciwo??
post?powania opartego o nasze do?wiadczenie i najlepsz? wiedz?. Wszystkie
rozmowy prowadzimy z zachowaniem pe?nej dyskrecji. Ponadto, do tematu selekcji
Klientów podchodzimy bardzo ostro?nie i staramy si?, aby unikatowe mo?liwo?ci,
które oferujemy, nie by?y nadu?ywane do podejmowania dzia?a? w?tpliwych
prawnie.

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here