Poznaj Kancelari?Nasz? przewag? na rynku jest kompleksowe podej?cie do ka?degoKlienta.

Oferujemy szeroka? gam? us?ug w zakresie budowaniabezpiecze?stwadla przedsi?biorców, ochrony przed bezprawiem urz?dniczym,zabezpieczenia maj?tku osobistego i firmowego, a tak?edoborunajlepszych, mi?dzynarodowych rozwi?za? podatkowych.?wiadczymy us?ugi prawne we wszystkich istotnych dziedzinachprawa.Stosujemy najwy?szemi?dzynarodowe standardyBezpiecze?stwoNasz zespó? sk?ada si? z do?wiadczonych adwokatów, radcówprawnych, doradców podatkowych oraz ksi?gowych. Realizujemy nawet najbardziejskomplikowane i wymagaj?ce sprawy klientów.Poufno??Zobowi?zujemy si? zachowa? w tajemnicy wszystko o czymdowiedzieli?my si? w zwi?zku z udzieleniem pomocy prawnej i podatkowej. Z uwagina profil naszych podatkowych rozwi?za? gwarantujemy 100% dyskrecji i poczucieanonimowo?ci.

ProfesjonalizmKilkudziesi?cioletnie do?wiadczenie, zdobyte wmi?dzynarodowych korporacjach i kancelariach, zapewni Ci maksymaln? satysfakcj?z naszych us?ug. Wspó?pracujemy z firmami prawniczymi z Niemiec, WielkiejBrytanii, Szwajcarii, Cypru, Malty, Stanów Zjednoczonych i z wielu innychkrajów.DynamikaNajwi?ksz? satysfakca to zadowolenie naszych Klientów.

Wsytuacjach kryzysowych naszych Klientów potrafimy dzia?a? szybko izdecydowanie. Natychmiastowa interwencja prawna zazwyczaj zapobiega powa?nym ikosztownym konsekwencjom.Wybrane us?ugi:Obs?uga prawna firm?wiadczenie us?ug prawnych w zakresie szeroko rozumianegoprawa spó?ek i prawa korporacyjnego stanowi jedn? z fundamentalnych dziedzindzia?alno?ci naszej Kancelarii.Przekszta?cenia spó?ekUs?uga kierowana jest do Klientów chc?cych zmniejszy?wszelkie ryzyka osobistej odpowiedzialno?ci maj?tkowej! Zapraszamy naprofesjonaln? analiz? prawno-podatkow? Twojej firmy.Struktury mi?dzynarodoweSpecjalizujemy si? w mi?dzynarodowej optymalizacji podatkowej,czyli zak?adaniu i kompleksowej obs?udze spó?ek, fundacji, trustów orazwehiku?ów korporacyjnych.Zabezpieczenie maj?tkuW zale?no?ci od profilu dzia?alno?ci i bran?y, w którejdzia?a przedsi?biorca, posiadanego maj?tku, a tak?e innych czynników, zakresrekomendowanych rozwi?za? jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb.WindykacjaGwarantujemy skuteczne odzyskanie nale?no?ci naszychKlientów od firm b?d? osób prywatnych na terenie kraju oraz za granic?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bezp?atna analiza Twojej sprawy!Upad?o?? konsumenckaPomagamy szybko i skutecznie og?osi? upad?o?? konsumenck?.Przeprowadzamy dok?adn? analiz? sytuacji Klienta, przygotowujemy dopost?powania, oraz zapewniamy sta?? opiek? prawn?.Doradztwo podatkoweDzi?ki rzetelnej analizie prawno-podatkowej dowiesz si? jakijest obszar ryzyka podatkowego w Twojej firmie. Na Twoje ?yczenie sporz?dzimyraport, w którym otrzymasz dok?adny plan naprawczy zabezpieczaj?cy Ciebie iTwoj? firm?.Specjalizujemy si? w doradztwie dotycz?cym mi?dzynarodowegoprawa podatkowego; sporz?dzaniazezna? i deklaracji podatkowych (tak?e pomocy w tymzakresie); reprezentacji w post?powaniu przedorganami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przedS?dami Administracyjnymi; doradztwiei opiniowaniu w zakresie prowadzenie rozlicze? innych ni?podatki; doradztwie w zakresie obowi?zkówpodatkowych, opiniowaniu i wyja?nianiu.Umów si? na bezp?atn? analiz? ju? dzi?!Doradztwo prawneWspieramy Klientów w d?ugofalowym planowaniu strategicznym iw zarz?dzaniu sytuacjami kryzysowymi.Problemem wielu naszych Klientów jest zagro?enie przezbezprawne dzia?anie administracji pa?stwowej,nieuczciwo?? kontrahentów lub wspólników, nag?a utratap?ynno?ci finansowej, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank.

Dla takichosób jeste?my w stanie zaoferowa? unikatowe us?ugi, pocz?wszy od zmianyrezydencji podatkowej, a sko?czywszy na zaawansowanych dzia?aniach z zakresuwywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Gwarantujemy rzetelno?? i uczciwo??post?powania opartego o nasze do?wiadczenie i najlepsz? wiedz?. Wszystkierozmowy prowadzimy z zachowaniem pe?nej dyskrecji. Ponadto, do tematu selekcjiKlientów podchodzimy bardzo ostro?nie i staramy si?, aby unikatowe mo?liwo?ci,które oferujemy, nie by?y nadu?ywane do podejmowania dzia?a? w?tpliwychprawnie.