Özel E?itim HizmetleriYönetmeli?i: Ailenin kararlar? dikkate al?naraksürece etkin kat?l?m? noktas?nda vurgu yap?lm?? ve velilere baz? sorumluluklarverilmi?tir.

Ayr?ca e?itsel de?erlendirme ve tan?lama sürecinde veli, okul veuzmanlar i?birli?i içerisinde çal??mal?d?r ilkesi yer alm??t?r. Böylece, kendilerini ilgilendiren kararlara kat?l?mlar?n?n sa?lanmas?demokratik okulun olu?mas?n? sa?lam??t?r (Kepenekçi, 2003). Ve ö?renci ileailenin görü? ve onaylar? al?nmadan hiçbir aç?klaman?n yap?lmamas? Yönetmeliktevurgulanm??t?r.     Milli E?itim Bakanl??? OkulÖncesi E?itim Yönetmeli?i: Yönetmeli?in 51. maddesinde; bakanl??a ba?l?resmî ve özel ilkö?retim kurumlar?nda ö?rencilerin ödüllendirilmesi,davran??lar?n?n izlenmesi, de?erlendirilmesi ve geli?tirilmesine yönelikfaaliyetlerin; ö?renci, veli, ö?retmen ve yönetici i? birli?inde yürütülece?iifade edilmektedir.

Ayr?ca ö?rencilerdegörülen istenmedik davran??lar?n ve uyum sa?lamakta güçlük çeken ö?rencilerindurumunu de?erlendirmek, ö?rencilerin olumlu davran?? kazanmalar?na katk?dabulunmak, onlar? zararl? al??kanl?klardan korumak için okul, veli, çevre,rehberlik ve ara?t?rma merkezleri ve di?er kurumlar?n i? birli?i yapmalar?gerekti?ine de vurgu yap?lm??t?r (Md. 51, 58). Böylece, sorunun kayna??nainilebilecek, etkili bir okulun geli?mesine ve ö?rencinin geli?imine yard?mc?olacakt?r.  Milli E?itim Bakanl??? ?lkö?retim veOrtaö?retim Kurumlar? Sosyal Etkinlikler Yönetmeli?i:             Velilerin proje önerilerininhaz?rlanmas? ve uygulanmas? s?ras?nda ö?retmenlere yard?mc? olma, maddi desteksa?lama ve gerekti?inde çal??malara kat?lma noktas?nda sorumluluklarverilmi?tir (m.

17). Böylece,çevrenin e?itime ili?kin beklentilerini kar??layarak sosyal, ekonomik ve teknolojikaç?dan ilerlemesi için insan gücünü yeti?mesine ve ö?rencinin bu noktadageli?imine katk? sa?layabilecektir (MEB Dergisi,2004).    1739 say?l? Milli E?itim Temel Kanunu:Kanunun 17. maddesinde e?itimin resmi ve özel e?itim kurumlar?n?n yan?nda,evde, çevrede, i? yerlerinde, her yerde ve her f?rsatta gerçekle?tirilmeyeçal???lmas? gerekti?ine de vurgu yap?lm??t?r. Ayr?ca “E?itim kampüsleri ve okulile ailenin i? birli?i” ba?l?kl?bölümde e?itim kurumlar?n?n amaçlar?n?n gerçekle?tirilmesine katk?da bulunmakiçin okul ile aile aras?nda i? birli?i sa?lanaca?? ve bu amaçla okullardaokul-aile birlikleri kurulaca?? belirtilmi?tir (Md. 16).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Böylece, Okullardaokul aile birli?i süreklilik göstermekte ve okul aile birlikleri okulunamaçlar?n? gerçekle?tirmede  okulla i?birli?inde bulanarak okulun geli?mesinde rol almas? beklenmektedir.