Özel i?birli?i içerisinde çal??mal?d?r ilkesi yer alm??t?r. Böylece,

Özel E?itim Hizmetleri
Yönetmeli?i: Ailenin kararlar? dikkate al?narak
sürece etkin kat?l?m? noktas?nda vurgu yap?lm?? ve velilere baz? sorumluluklar
verilmi?tir. Ayr?ca e?itsel de?erlendirme ve tan?lama sürecinde veli, okul ve
uzmanlar i?birli?i içerisinde çal??mal?d?r ilkesi yer alm??t?r. Böylece, kendilerini ilgilendiren kararlara kat?l?mlar?n?n sa?lanmas?
demokratik okulun olu?mas?n? sa?lam??t?r (Kepenekçi, 2003). Ve ö?renci ile
ailenin görü? ve onaylar? al?nmadan hiçbir aç?klaman?n yap?lmamas? Yönetmelikte
vurgulanm??t?r.

     Milli E?itim Bakanl??? Okul
Öncesi E?itim Yönetmeli?i: Yönetmeli?in 51. maddesinde; bakanl??a ba?l?
resmî ve özel ilkö?retim kurumlar?nda ö?rencilerin ödüllendirilmesi,
davran??lar?n?n izlenmesi, de?erlendirilmesi ve geli?tirilmesine yönelik
faaliyetlerin; ö?renci, veli, ö?retmen ve yönetici i? birli?inde yürütülece?i
ifade edilmektedir. Ayr?ca ö?rencilerde
görülen istenmedik davran??lar?n ve uyum sa?lamakta güçlük çeken ö?rencilerin
durumunu de?erlendirmek, ö?rencilerin olumlu davran?? kazanmalar?na katk?da
bulunmak, onlar? zararl? al??kanl?klardan korumak için okul, veli, çevre,
rehberlik ve ara?t?rma merkezleri ve di?er kurumlar?n i? birli?i yapmalar?
gerekti?ine de vurgu yap?lm??t?r (Md. 51, 58). Böylece, sorunun kayna??na
inilebilecek, etkili bir okulun geli?mesine ve ö?rencinin geli?imine yard?mc?
olacakt?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

  Milli E?itim Bakanl??? ?lkö?retim ve
Ortaö?retim Kurumlar? Sosyal Etkinlikler Yönetmeli?i:             Velilerin proje önerilerinin
haz?rlanmas? ve uygulanmas? s?ras?nda ö?retmenlere yard?mc? olma, maddi destek
sa?lama ve gerekti?inde çal??malara kat?lma noktas?nda sorumluluklar
verilmi?tir (m.17). Böylece,
çevrenin e?itime ili?kin beklentilerini kar??layarak sosyal, ekonomik ve teknolojik
aç?dan ilerlemesi için insan gücünü yeti?mesine ve ö?rencinin bu noktada
geli?imine katk? sa?layabilecektir (MEB Dergisi,
2004).

    1739 say?l? Milli E?itim Temel Kanunu:
Kanunun 17. maddesinde e?itimin resmi ve özel e?itim kurumlar?n?n yan?nda,
evde, çevrede, i? yerlerinde, her yerde ve her f?rsatta gerçekle?tirilmeye
çal???lmas? gerekti?ine de vurgu yap?lm??t?r. Ayr?ca “E?itim kampüsleri ve okul
ile ailenin i? birli?i” ba?l?kl?
bölümde e?itim kurumlar?n?n amaçlar?n?n gerçekle?tirilmesine katk?da bulunmak
için okul ile aile aras?nda i? birli?i sa?lanaca?? ve bu amaçla okullarda
okul-aile birlikleri kurulaca?? belirtilmi?tir (Md. 16). Böylece, Okullarda
okul aile birli?i süreklilik göstermekte ve okul aile birlikleri okulun
amaçlar?n? gerçekle?tirmede  okulla i?
birli?inde bulanarak okulun geli?mesinde rol almas? beklenmektedir.