Ola?anüstü 984 dosyay? ise geri dönü? sürecini h?zland?rmak

Ola?anüstü Hal ??lemleri ?ncelemeKomisyonu, meslekten ihraç edilen binlerce ki?inin ba?vurular?n? inceledi.

Komisyonun yapt??? inceleme sonucu 40 ki?i görevine iade edildi.OHAL Komisyonu meslekten ihraç edilenki?ilerin ba?vuru yapt??? üç bin yüz on ki?i için karar verdi. Komisyontaraf?ndan isim isim incelenen binlerce ki?iden sadece 40 ki?i mesle?ine geridönme ?ans? yakalad?.Öte yandan 40 ki?i için mesle?e dönü?karar? veren komisyon 880 ki?inin ba?vurusunu ise reddetti.Komisyon’un verdi?i bilgililerden eldeedilenlere göre mesle?inden ihraç edilmi?, bursu kesilmi? ö?renciler, rütbesial?nan emekli güvenlik personelleri ve kapat?lan kurumlardan gelen ba?vurular?de?erlendirmek için kurulan komisyona yüz dört bin alt? yüz elli yedi ki?iba?vuruda bulundu.OHAL komisyonu dilekçe için zamanvard??? vatanda?lar?n ba?vurular?n? 22 Aral?k’tan tek tek de?erlendirdi.

Toplam ba?vuru say?s?ndan 3 bin 110 ki?ihakk?nda yap?lan inceleme sonucu merakla beklenen karardan 40 ki?i mesle?ineiade hakk? kazand? ancak 880 ki?inin ba?vurusu reddedildi.YAPILAN ??LEMLER ?U ?EK?LDE -Önincelemelerin yap?ld??? 206 dava dosyas? i? mahkemesine gönderildi.- Yay?mlanan KHK ile mesle?e dönmeye hakkazanan 984 dosyay? ise geri dönü? sürecini h?zland?rmak için kurumlaragönderi.- Komisyon di?er ba?vurular? de?erlendirmeküzere çal??malara devam ediyor. YEN? S?STEMÖte yandan binlerce ki?i her gün OHALkomisyonundan ç?kacak karar için heyecanla bekliyor. Ve gerek internette gerekresmi siteler üzerinden geli?meleri takip ediyor.Komisyonda al?nan karar ba?vurusahiplerini  daha kolay bilgilendirmeamac? ile takip sistemi kurulacak.

Bu sistem sayesinden sürecin hangi a?amadaoldu?u bilgisi verilecek.Bir di?er a?ama ise meslekten at?lm??ancak ba?vurusu komisyon taraf?ndan de?erlendirilip kabul edilen ki?iler ileilgili verilen karar. Devlet Personel Ba?kanl??na bildirilecek.Ba?vurusu kabul edilmi? olanlar vemesle?e dönü? hakk? kazananlar 15 gün içinde mevcut unvan ve maa?? ileatanabilecek.    

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team
x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here