Ola?anüstü 984 dosyay? ise geri dönü? sürecini h?zland?rmak

Ola?anüstü Hal ??lemleri ?nceleme
Komisyonu, meslekten ihraç edilen binlerce ki?inin ba?vurular?n? inceledi.
Komisyonun yapt??? inceleme sonucu 40 ki?i görevine iade edildi.

OHAL Komisyonu meslekten ihraç edilen
ki?ilerin ba?vuru yapt??? üç bin yüz on ki?i için karar verdi. Komisyon
taraf?ndan isim isim incelenen binlerce ki?iden sadece 40 ki?i mesle?ine geri
dönme ?ans? yakalad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Öte yandan 40 ki?i için mesle?e dönü?
karar? veren komisyon 880 ki?inin ba?vurusunu ise reddetti.

Komisyon’un verdi?i bilgililerden elde
edilenlere göre mesle?inden ihraç edilmi?, bursu kesilmi? ö?renciler, rütbesi
al?nan emekli güvenlik personelleri ve kapat?lan kurumlardan gelen ba?vurular?
de?erlendirmek için kurulan komisyona yüz dört bin alt? yüz elli yedi ki?i
ba?vuruda bulundu.

OHAL komisyonu dilekçe için zaman
vard??? vatanda?lar?n ba?vurular?n? 22 Aral?k’tan tek tek de?erlendirdi.

Toplam ba?vuru say?s?ndan 3 bin 110 ki?i
hakk?nda yap?lan inceleme sonucu merakla beklenen karardan 40 ki?i mesle?ine
iade hakk? kazand? ancak 880 ki?inin ba?vurusu reddedildi.

YAPILAN ??LEMLER ?U ?EK?LDE

 -Ön
incelemelerin yap?ld??? 206 dava dosyas? i? mahkemesine gönderildi.

– Yay?mlanan KHK ile mesle?e dönmeye hak
kazanan 984 dosyay? ise geri dönü? sürecini h?zland?rmak için kurumlara
gönderi.

– Komisyon di?er ba?vurular? de?erlendirmek
üzere çal??malara devam ediyor.

 

YEN? S?STEM

Öte yandan binlerce ki?i her gün OHAL
komisyonundan ç?kacak karar için heyecanla bekliyor. Ve gerek internette gerek
resmi siteler üzerinden geli?meleri takip ediyor.

Komisyonda al?nan karar ba?vuru
sahiplerini  daha kolay bilgilendirme
amac? ile takip sistemi kurulacak. Bu sistem sayesinden sürecin hangi a?amada
oldu?u bilgisi verilecek.

Bir di?er a?ama ise meslekten at?lm??
ancak ba?vurusu komisyon taraf?ndan de?erlendirilip kabul edilen ki?iler ile
ilgili verilen karar. Devlet Personel Ba?kanl??na bildirilecek.

Ba?vurusu kabul edilmi? olanlar ve
mesle?e dönü? hakk? kazananlar 15 gün içinde mevcut unvan ve maa?? ile
atanabilecek.