NietsdoenDe DGA kan er ookvoor kiezen om zijn pensioen eigen beheer te laten staan.1Het verder opbouwen van pensioen is dan niet meer toegestaan. Afwaarderen vande commerciële waarde naar de fiscale waarde zonder fiscale consequenties isdan echter niet toegestaan. Daarnaast moeten alle verplichtingen die voortkomenuit de pensioenovereenkomst worden nagekomen. (bijvoorbeeldindexatietoezegging). Daarnaast blijft ook de dividendklem bestaan. Dedividendklem ontstaat door het grote verschil tussen de fiscale en deeconomische waarden van het pensioen eigen beheer.

Omdat momenteel demarktrente heel laag is vergeleken met de fiscale rente (4%), is de commerciëlewaarde van het pensioen hoger dan de fiscale waarde. Als de DGA dividend wil uitkerenis de commerciële waarde van het pensioen eigen beheer leidend. Wanneer heteigen vermogen van de BV op commerciële waarde negatief is kan geen dividendworden uitgekeerd. Dit is de dividendklem. Door de dividendklem kunnen veleondernemers al jaren geen dividend uitkeren.Als de DGA wel doteert aan het pensioen eigenbeheer wordt de voorziening onzuiver en loopt de DGA het risico dat er 52%belasting en daarbij 20% revisierente wordt geheven over de commerciële waardevan het pensioen in eigen beheer.

De DGA mag er dus voor kiezen om niets tedoen en het pensioen op de balans te laten staan als premievrijepensioenreserve. De DGA mag dan niks meer aan het pensioen eigen beheertoevoegen, met uitzondering van indexatieverplichtingen. Eventuele problemenomtrent de dividendklem blijven dan wel bestaan. Wanneer de DGA met pensioengaat, wordt het pensioen eigen beheer vervolgens omgezet in een reekspensioenuitkeringen.

2Wat de dividendklem inhoudt, leg ik uit in het voorbeeld.Voorbeeld:Wanneer de DGAervoor kiest om het pensioen in eigen beheer te handhaven, dan moet de BV bijhet bereiken van de pensioenleeftijd een vastgesteld bedrag per jaar uitkerenzo lang de DGA leeft (bijvoorbeeld € 10.000 per jaar).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Stel dat de fiscalewaarde, op het moment van ingaan pensioen, zonder indexatie is berekend opongeveer € 110.000. In dat geval raakt het geld snel op. Maar als er genoeggeld is in de BV kan de uitkering wel langer doorgaan. Voor de DGA is het welmoeilijker om dividend uit te keren, vanwege de hoogte van de uitkering. Ditheeft te maken met de dividendklem.