Niets
doen

De DGA kan er ook
voor kiezen om zijn pensioen eigen beheer te laten staan.1
Het verder opbouwen van pensioen is dan niet meer toegestaan. Afwaarderen van
de commerciële waarde naar de fiscale waarde zonder fiscale consequenties is
dan echter niet toegestaan. Daarnaast moeten alle verplichtingen die voortkomen
uit de pensioenovereenkomst worden nagekomen. (bijvoorbeeld
indexatietoezegging). Daarnaast blijft ook de dividendklem bestaan. De
dividendklem ontstaat door het grote verschil tussen de fiscale en de
economische waarden van het pensioen eigen beheer. Omdat momenteel de
marktrente heel laag is vergeleken met de fiscale rente (4%), is de commerciële
waarde van het pensioen hoger dan de fiscale waarde. Als de DGA dividend wil uitkeren
is de commerciële waarde van het pensioen eigen beheer leidend. Wanneer het
eigen vermogen van de BV op commerciële waarde negatief is kan geen dividend
worden uitgekeerd. Dit is de dividendklem. Door de dividendklem kunnen vele
ondernemers al jaren geen dividend uitkeren.

Als de DGA wel doteert aan het pensioen eigen
beheer wordt de voorziening onzuiver en loopt de DGA het risico dat er 52%
belasting en daarbij 20% revisierente wordt geheven over de commerciële waarde
van het pensioen in eigen beheer.

De DGA mag er dus voor kiezen om niets te
doen en het pensioen op de balans te laten staan als premievrije
pensioenreserve. De DGA mag dan niks meer aan het pensioen eigen beheer
toevoegen, met uitzondering van indexatieverplichtingen. Eventuele problemen
omtrent de dividendklem blijven dan wel bestaan. Wanneer de DGA met pensioen
gaat, wordt het pensioen eigen beheer vervolgens omgezet in een reeks
pensioenuitkeringen.2
Wat de dividendklem inhoudt, leg ik uit in het voorbeeld.

We will write a custom essay sample on
Niets wordt geheven over de commerciële waarde van
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

Voorbeeld:

Wanneer de DGA
ervoor kiest om het pensioen in eigen beheer te handhaven, dan moet de BV bij
het bereiken van de pensioenleeftijd een vastgesteld bedrag per jaar uitkeren
zo lang de DGA leeft (bijvoorbeeld € 10.000 per jaar). Stel dat de fiscale
waarde, op het moment van ingaan pensioen, zonder indexatie is berekend op
ongeveer € 110.000. In dat geval raakt het geld snel op. Maar als er genoeg
geld is in de BV kan de uitkering wel langer doorgaan. Voor de DGA is het wel
moeilijker om dividend uit te keren, vanwege de hoogte van de uitkering. Dit
heeft te maken met de dividendklem.

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here