Müze ve sergi alanlar?n? tasarlayanlar, için bir s?n?fland?rma yapmak
mümkündür.. Sergi alanlar? ”üç ayr? zeka grubuna”na göre ayr?ld?g?
söylenebilmektedir. Birinci grup, 12 ya? s?n?f?na giren çoçuklard?r. Çocuklar
için ilgi çekecek basit ve renkli nesnelerin sergisi vard?r. Bunlar,çocu?un
dünyas?n?n hareketlerine, çocu?un tabiat-üstü olan sevgisine kar??l?k verecek
?ekilde sunulucaklar.

?kinci guruba gelince, onun zihin seviyesinin, uzman olmayan yar? ergin
ve ergin olarak kabul etmek gerekir. Bu grup için,s?n?rl? say?da objelerin
sunulmas? dü?ünülebilir; bunlar?n üzelerine neden dolay? dikkati toplamak
gerekti?inin anla??labilmesi için, haklar?nda yeter ölçüde bilgi de vermek
gerekir.Ziyaretçinin al???k olmad??? objeler çok kere bahis konusu
oldu?undan,dikkati uyand?rmak için,sanatla seçilmi? renkler, ustaca düzenleme,
belki de özel ???kland?rma gibi göze çarpan araçlara ba?vurmak gerekir.
?nceleme notlar? ilgi çekici olmal? ve serginin bütünü, bir objeden öbür öbjeye
götüren bir mant?k zincirine göre sunmald?r. Her obje grubu,her
vitrin,ziyaretçinin sonra gelen gruba geçti?i zaman zihninde muhafaza edece?i
bir genel dü?ünce uyand?rmal?d?r.

Üçüncü grub, uzmanlardan olu?maktad?r, bu grub sanat ve bilimi çok iyi
bilen ve ara?t?ran insanlardan olu?maktad?r. Bunlar?n belirli bir konuda
tecrübe ve bilgileri vard?r. Bunlar?n en ba?ta ilgilendiren, mümkün oldu?u
kadar çok parçay? elden geldi?i kadar ince bir ?ekilde incelemektir.
Bunlar,inecelenecek yeni malzeme bulmak isterler; ve artistçe bir sunma yahut
iyi yaz?lm?? notlara dikkatlerini çekmek beyhudedir; bunlar, mümkün oldu?u
kadar çok malzeme ile bunlar?n men?ei üzerine mümkün oldu?u kadar çok bilgi
isterler. Müze, salonlarda iyi bir düzenle sunulmu? yahut raf veya gözelere
yerle?tirilmi? etüt koleksiyonlar?n?, kar?la?t?rma serilerini, ara?t?rma
malzemelerini,onlar için kurar ve muhafaze eder. Bu uzmanlar, bilgi ve
dü?üncelerini ba?ka uzmanlar?n bilgi ve dü?ünceleri ile kar??la?t?rmak
isterler.

Gerçekten iyi donat?lm?? bir müze, bu üç grubada hitap etmelidir.En
önemlisi iyi bir müze gelen ziyaretçileri ilgilendikleri konuda tatmin
etmelidir. Müze yap?lar? mimari aç?dan sorunsuz alanlar olmal?d?r.

We will write a custom essay sample on
Müze bir konuda tecrübe ve bilgileri vard?r. Bunlar?n
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now
x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here