Müze ve sergi alanlar?n? tasarlayanlar, için bir s?n?fland?rma yapmakmümkündür.. Sergi alanlar? ”üç ayr? zeka grubuna”na göre ayr?ld?g?söylenebilmektedir. Birinci grup, 12 ya? s?n?f?na giren çoçuklard?r. Çocuklariçin ilgi çekecek basit ve renkli nesnelerin sergisi vard?r. Bunlar,çocu?undünyas?n?n hareketlerine, çocu?un tabiat-üstü olan sevgisine kar??l?k verecek?ekilde sunulucaklar.

?kinci guruba gelince, onun zihin seviyesinin, uzman olmayan yar? erginve ergin olarak kabul etmek gerekir. Bu grup için,s?n?rl? say?da objelerinsunulmas? dü?ünülebilir; bunlar?n üzelerine neden dolay? dikkati toplamakgerekti?inin anla??labilmesi için, haklar?nda yeter ölçüde bilgi de vermekgerekir.Ziyaretçinin al???k olmad??? objeler çok kere bahis konusuoldu?undan,dikkati uyand?rmak için,sanatla seçilmi? renkler, ustaca düzenleme,belki de özel ???kland?rma gibi göze çarpan araçlara ba?vurmak gerekir.

?nceleme notlar? ilgi çekici olmal? ve serginin bütünü, bir objeden öbür öbjeyegötüren bir mant?k zincirine göre sunmald?r. Her obje grubu,hervitrin,ziyaretçinin sonra gelen gruba geçti?i zaman zihninde muhafaza edece?ibir genel dü?ünce uyand?rmal?d?r.Üçüncü grub, uzmanlardan olu?maktad?r, bu grub sanat ve bilimi çok iyibilen ve ara?t?ran insanlardan olu?maktad?r. Bunlar?n belirli bir konudatecrübe ve bilgileri vard?r. Bunlar?n en ba?ta ilgilendiren, mümkün oldu?ukadar çok parçay? elden geldi?i kadar ince bir ?ekilde incelemektir.

Bunlar,inecelenecek yeni malzeme bulmak isterler; ve artistçe bir sunma yahutiyi yaz?lm?? notlara dikkatlerini çekmek beyhudedir; bunlar, mümkün oldu?ukadar çok malzeme ile bunlar?n men?ei üzerine mümkün oldu?u kadar çok bilgiisterler. Müze, salonlarda iyi bir düzenle sunulmu? yahut raf veya gözelereyerle?tirilmi? etüt koleksiyonlar?n?, kar?la?t?rma serilerini, ara?t?rmamalzemelerini,onlar için kurar ve muhafaze eder. Bu uzmanlar, bilgi vedü?üncelerini ba?ka uzmanlar?n bilgi ve dü?ünceleri ile kar??la?t?rmakisterler.Gerçekten iyi donat?lm?? bir müze, bu üç grubada hitap etmelidir.Enönemlisi iyi bir müze gelen ziyaretçileri ilgilendikleri konuda tatminetmelidir. Müze yap?lar? mimari aç?dan sorunsuz alanlar olmal?d?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team