Kärl?k är int? ly?klig?, m?n d?t är m?d?m?

Kärl?ko?h mordTh?r?s? R?quin S?mm?nf?ttningRom?n?n Thérès? R?quin h?ndl?r om ?nung kvinn?, Thérès?, som t?s om h?nd ?v m?d?m? R?quin.

Thérès? hålls inomhustills?mm?ns m?d sin sjuklig? kusin ??mill?, v?rs mor m?d?m? R?quin h?r öv?rb?skydd?thonom. D?n n?turlig? vildh?t?n hos Thérès? o?h h?nn?s im?uls?r tygl?s ?v h?nn?själv till slut så ?tt hon håll?r sig lugn för sin sjuklig? kusins o?h m?d?m? R?quinsskull. ?ft?r någr? år b?stämm?r sig m?d?m? R?quin för ?tt d? bord? gift? sig m?dv?r?ndr?, så ?tt Thérès? k?n s? till ??mill? när m?d?m? R?quin int? längr? k?ngör? d?t själv.Äkt?nsk???t är dömt ?tt missly?k?sdå ??mill? int? vis?r någon dir?kt tillgiv?nh?t för Thérès? o?h d? ?ldrig själv?b?slut?t om gift?rmål?t.

H?l? f?milj?n flytt?r så småningom till ??ris där ??mill?k?n ?rb?t? o?h Thérès? får sköt? ?n lit?n smutsig sy butik i ?tt n?dgång?t kv?rt?r.Där står hon d?g?rn? i änd? tills?mm?ns m?d m?d?m? R?quin. D?t gift? ??r?t ärint? ly?klig?, m?n d?t är m?d?m? R?quin.?n d?g t?r ??mill? m?d sig h?m ?n g?mm?lvän till f?milj?n, L?ur?nt, som h?n h?d? råk?t ?å ?v ?n slum? und?r d?g?n.Thérès? ?ttr?h?r?s ?v L?ur?nt o?h h?ns djuriskh?t, m?n L?ur?nt där?mot ty?k?r ?tthon är ful. Trots d?tt? är h?n nyfik?n ?å h?nn? o?h möt?r h?nn?s b?gär.

Thérès?sförtry?kt? vild? sid? får ?tt ??ssion?r?t utlo?? när hon är m?d L?ur?nt, o?h d?inl?d?r ?tt otroh?tsförhåll?nd? som blir m?r ??ssion?r?t m?d tid?n. Till slut ?ns?rL?ur?nt (Thérès? gör ?nd?st ?n sv?g ?ntyd?n om d?tt?) ?tt d?t b?r? finns ?nutväg för honom ?tt få träff? Thérès? m?r, o?h d?t är ?tt und?nröj? ??mill?. L?ur?ntv?t int? hur h?n sk? gå till väg?, o?h tid?n går.Und?r ?n sönd?gsutflykt b?stämm?rsig L?ur?nt till slut för ?tt försök? und?nröj? ??mill?, o?h h?n dränks i S?in?g?nom ?n sk?noly?k? und?r ?n roddtur. M?d?m? R?quin får ?n hjärt?tt??k, o?hblir förl?m?d. Mord?t förändr?r äv?n L?ur?nts o?h Thérès?s r?l?tion, o?h ång?stl?dd?d?skuldkänslor driv?r d?m s?kt? m?n säk?rt till ??r?noi? o?h v?nsinn?. D?t ?nd?som håll?r iho? d?m är ?tt d? sk?ll kunn? ärv? m?d?m? R?quins förmög?nh?t. D?välj?r ?tt gift? sig m?d v?r?ndr?, m?n ??ssion?n h?d? r?d?n dött o?h d? sök?rsin ?g?n tillv?ro.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Thérès? börj?r umgås m?d ?ndr? män, o?h L?ur?nt tillbring?rtid?n i sin läg?nh?t m?d ?tt mål? t?vlor, dri?k? o?h umgås m?d kvinnor. D?tblir m?d tid?n irrit?tion m?ll?n d? båd?, som blir till h?t, som slutlig?n driv?rd?m till v?nsinn?. ?ft?r ?n tid står d? int? ut längr? o?h inn?n d? hinn?r mörd?v?r?ndr? bryt?r d? iho?, o?h slutlig?n b?går d? båd? g?m?ns?mt självmord h?mm?hos m?d?m? R?quin.

Stur?bymord?tStur?bymord?t inträff?d? d?n 6 juni2009, då ?n 15-årig fli?k?, Th?r?s? Joh?nsson Rojo (född 17 juni 1993), kvävd?still döds i ?n skogsdung? vid ?nsk?d?fält?ts ho??b??k? när? So?k?n?l?n i södr?Sto?kholm und?r ?n f?st. ?l?ts?n ligg?r intill st?dsd?l?n Stur?by, m?n hör tillst?dsd?l?n ?nsk?d?fält?t. D?n 9 s??t?mb?r 2009 fälld?s två 16-åring?r som ?nsv?rig?för dåd?t. Th?r?s? Joh?nsson Rojos kro?? ?åträff?d?s i skogsdung?n ?ft?r midn?ttd?n 7 juni.

Vittn?n u??g?r ?tt hon h?d? gått ut i skog?n för ?tt urin?r? o?hdär mött d?n 16-årig? ?ojk? som fälld?s i tingsrätt?n. H?n o?h d?n jämnårig?fli?k?n gr??s o?h ?nhölls s?mm? n?tt, o?h häkt?d?s d?n 9 juni misstänkt? för mord?å Th?r?s? Joh?nsson Rojo. D? h?d? ?nligt d?t s?n?r? åt?l?t ?l?n?r?t mord?t und?rfl?r? v??kors tid, bl?nd ?nn?t g?nom SMS- o?h ?-?ost-kont?kt. D? tr? inbl?nd?d?gi?k ?ll? ?å Kunsk??sskol?n ?nsk?d?.  D?n14 m?j fi?k fli?k?n r?d? ?å ?tt ?ojk?n v?rit otrog?n g?nom ?tt kyss? Th?r?s?vid V?lborgsfir?nd?t två v??kor tidig?r?. ?nligt förund?rsöknings?rotokoll?tsms:?d? h?n h?nn? ?å kväll?n o?h ?rbjöd sig ?tt gör? v?d som h?lst för ?tt få h?nn?tillb?k?.

?nligt ?rotokoll skr?v då fli?k?n ?tt hon vill? ?tt ?ojk?n skull? död?Th?r?s? Joh?nsson Rojo ?nn?rs v?r d?t slut m?ll?n ??r?t. Fli?k?n h?d? s?n?r?ski?k?t ?tt ?nt?l SMS till ?ojk?n o?h skrivit kl?rt o?h tydligt ?tt hon vill? ?tth?n skull? död? Th?r?s?. I förhör s?n?r? h?r fli?k?n s?gt ?tt hon s??l?d? m?d id?t h?l?, öv?rtyg?d om ?tt ?ojkvänn?n ?ldrig skull? g?nomför? mord?t. Jämför?ls? m?ll?nmord?nFöröv?r?n i båd? händ?ls?rn?är män vilk?t är d?n störst? likh?t?n i d? här två mord?n.

I Stur?bymord?t såblir m?nn?n öv?rtyg?d om ?tt mörd? Th?r?s? vi? sms o?h ?-?ost ?v h?ns fli?kvän ?ft?rsomh?n h?d? v?rit otrog?n mot h?ns fli?kvän m?d Th?r?s?. M?n i Bok?n Th?r?s? R?quinär d?t m?r m?nn?n (L?ur?nt) som b?stämm?r sig ?tt d? sk? mörd? ??mill? för ?ttTh?r?s? o?h L?ur?nt sk? kunn? umgås ?å riktigt o?h int? bli förhindr?d? ?v ??mill?o?h Th?r?s?s förhåll?nd?.  S?n v?r d?t ju f?ktisktint? b?r? Tim som bl?v dömd ut?n Tov? h?ns fli?kvän. I Th?r?s? R?quin så är int?L?ur?nt ?ns?m o?h mörd?r ??mill?, d? båd? s?s som brottslig?r? ?ft?rsom Th?r?s?v?ld? tills?mm?ns m?d L?ur?nt ?tt mörd? ??mill?. D?tt? är ?n stor likh?t m?dStur?bymord?t, d?t v?r m?nn?n som gjord? mord?t i båd? händ?ls?rn? o?h kvinn?nsom v?r ?n ?åtry?k?nd? kr?ft till ?tt d?t händ?.Offr?n i d? båd? händ?ls?rn? h?r ing? likh?t?r öv?r huvud t?g?tförutom ?tt d? båd? två h?r råk?t komm? ?m?ll?n d? här två ??r?n ?å ?ttofrivilligt sätt. Th?r?s? i Stur?bymord?t kom väl ?m?ll?n d? två g?nom ?tt honkysst Tim, hon k?nsk? int? visst? om ?tt Tim o?h Tov? v?r tills?mm?ns d?t ?ll?rså visst? hon d?t.

Offr?n är svårt ?tt hitt? likh?t?r o?h lik?så olikh?t?r ?m?ll?n?ft?rsom d?t finns så lit? om Th?r?s? ?å int?rn?t ?tt hitt?. M?n d?n störst?olikh?t?n är väl ?tt Th?r?s? är kvinn? o?h ??mill? är m?n.   Ing?n ?v mord?n är dir?kt väl?l?n?r?d?, d? gjord?s b?r? när?d? fi?k ?h?ns?n.

Tims o?h Tov? sms-?d? om d?t ?tt fl?rt?l gång?r m?n int? hur o?hnär d?t skull? sk?. Tims fli?kvän Tov? v?r väl m?r tving?nd? o?h s? ?tt d?t härmåst? du gör för ?tt bli tills?mm?ns m?d mig ig?n. Mord?t ?å ??mill? ?r?t?d?s d?tom ?tt br? t?g m?n d? visst? int? hur d? skull? gör? ?ll?r rätt?r? s?gt L?ur?ntvisst? int? hur d? skull? gör? ?ft?rsom d?t v?r m?st h?ns idé. Tillslut så b?stämm?rh?ns sig ?tt gör? d?t und?r ?n båttur ?n sönd?g.D? båd? utför?nd?n är lik? i o?h ?tt d?t v?r ing?t som v?rpl?n?r?t inn?n hur mord?t skull? gå till och hur d? skull? utöför? vilk?t d?gjord? i s?kund?n d? fick ch?ns?n ?tt utför? d?t. Th?r?s? bl?v kvävd till dödsi ?n skog m?d?ns C?mill? dränkt?s i Flod? S?in?.

 Brottsoffr?t Th?r?s? Joh?nssonRojo hitt?d?s i princip livlös, för ?tt s?d?n ?vlid? ?v missh?nd?lssk?dor. Flick?nhitt?d?s runt midn?tt, n?tt?n till ?n sönd?g. Polis?n h?r snhöll två misstänk?, ?n pojk? misstänkt för mord och ?nflick? misstänkt för ?nstift?n till mord. Polis?n h?r förhörd? c? 15 ungdom?rsom b?f?nn sig på s?mm? “f?st” i Stur?by i Stockholm, vilk?t polis?nbygg?r sin motivbild från. Polis?ninvänt?d? nu sv?r från ?n rättsm?dicinsk und?rsökning s?mt ?n?lyssv?r ?v d?n t?knisk?b?visning?n.

På onsd?g?n häkt?d?sbåd? ungdom?rn?, pojk?n förmisstänkt för mord och flick?n för misstänkt för ?nstift?n till mord.Åkl?g?r?n, K?rolin? Lind?kr?ntz, pr?s?nt?r?d?uppgift?r som stödj?r ?tt d?t lig?r viss pl?n?ring b?kom dåd?t. ?tt stort ?nt?l SMS b?vis?r pl?n?rn?, säg?råkl?g?r?n, och m?n?r ?tt brott?t pl?n?r?ts i fl?r? v?ckor.?ft?r mord?t på C?mill? så bl?v d?ting?n polisund?rsökning pg? ?tt sågs som ?n olyck? dock så hjälpt? polis?n till?tt l?t? ?ft?r kropp?n. D? båd? dömd?s till ?tt år och ått? mån?d?rs slut?nungdomsvård. I dom?n slås d?t äv?n f?st ?tt pojk?n ?ldrig skull? h? mörd?t Th?r?s?Joh?nsson Rojo ut?n d?n st?rk? påv?rk?n från flickvänn?n. D? sk? äv?n b?t?l? ?ttsk?d?stånd till Joh?nsson Rojos föräldr?r på tot?lt 60 000 kr v?rd?r?; båd?gärningsmänn?n sk? också b?t?l? 25 000 v?rd?r? till Joh?nsson Rojos äldr? bror.Dom?rn? st?rt?d? ?n d?b?tt i Sv?rig? om huruvid? ungdomsbrottsling?r sk? döm?still hård?r? str?ff än v?d d? gör id?g.

D?n 13 nov?mb?r öv?rkl?g?d?s båd? dom?rn?och åkl?g?r?n b?gärd? s?mtidigt ?tt d? två dömd? ungdom?rn?s str?ff inom d?nslutn? ungdomsvård?n skull? förläng?s. D?n 19 nov?mb?r öv?rkl?g?d? äv?n d?n16-årig? flick?n sin fäll?nd? dom och b?gärd? ?tt släpp?s fri i först? h?nd ?ll?rfå lägr? str?ff i ?ndr? h?nd, något som d?n fälld? 16-årig? pojk?n v?lt ?tt int?gör?. Dom i hovrätt?n föll d?n 5 f?bru?ri 2010 där str?ff?t f?stslogs till d?tr?d?n s?tt? str?ff?t för båd? ungdom?rn?. ?ft?r som mord?t på C?mill? sågs som ?n olyck? så bl?v d? juint? dömd?, dock så k?n m?n ju säg? ?tt d?r?s str?ff v? ?tt d? bl?v ?xtr?mtolycklig? båd? L?ur?nt och Th?r?s?.

 R??ktion?r från C?mill?s mord v?r ju ?tt h?ns m?mm? fick ?nhjärt ?tt?ck vilk?t gjord? så ?tt hon bl?v stum. R??ktion?rn? på mord?t ?v Th?r?s?v?r ju ?tt Tim som h?d? utfört mord?t h?d? blivit tving?d? till d?t vi? smsfrån sin flickvän Tov?. H?l? sv?rig? förstod sig int? på händ?ls?n och d?n 12juni 2009 initi?r?d? tidning?n ?ftonbl?d?t ?n k?mp?nj för ins?mling ?v m?d?ltill BRIS vi? b?t?l-SMS, und?r rubrik?n “Glöm int? Th?r?s?”. DiskussionSom vi såg i d? båd? händ?ls?rn? såhöll ing?t ?v p?r?n ihop ?ft?r ?tt mord?t h?d? sk?tt.

I bok?n så bråk?d?L?ur?nt och Th?r?s? ?xtr?mt myck?t ?ft?r d? h?d? mörd?t C?mill? vilk?t gjord?så ?tt d? tillslut tog självmord tills?mm?ns. I Stur?bymord?t så vänd? sig Tov?mot Tim när d? h?d? blivit fängsl?d? vilk?t äv?n där vis?r ?tt ?tt förhåll?nd?int? k?n håll? om m?n mörd?r någon tills?mm?ns. Dock så vis?r int? d?ss? tvåhänd?ls?r på ?ll? förhåll?nd?.

J?g tror ?tt d?t h?lt sp?l?r roll v?d d?t är förmord. I d? båd? mord?n så v?r offr?n h?lt oskyldig? m?n om vi iställ?t h?d?s?gt ?tt d?t v?r Tov?s f?rbro som Tim mörd?d? för ?tt h?n slåg och und?ngömd?h?nn?r på ?tt ohälsos?mt sätt k?nsk? d?r?s förhåll?nd? h?d? s?tt ?nnorlund? ut.M?n k?n vänd? på d? här mord?n, ?ttvi byt?r pl?ts på d?m. Sturybymord?t händ? på 1800-t?l?t och mord?t på C?mill?2009.

Då skull? nog mord?t på C?mill? int? sp?l?s ut som d?t gjord?, kropp?nh?d? ?nt?glig?n blivit funn?n, Th?r?s? och L?ur?nt h?d? blivit dömd? till mord.Stur?bymord?t h?d? b?r? Tim blivit dömd för ?tt d?t int? h?d? funnits någotb?vis om ?tt Tov? h?d?”tving?t” honom till ?tt mörd? Th?r?s?. M?d d?n här kl?ssik?rn tog n?tur?lism?nsin börj?n, vilk?t myck?t för?nkl?t k?n b?skriv?s som ?n sl?gs ?xtr?m typ ?vlitt?rär r??lism.Thérès? R?quin är b?rätt?d i tr?dj?p?rson ?v ?n ?llv?t?nd? b?rätt?rröst som int? lämn?r något utrymm? för tv?ks?mh?t?roch tolkning?r.

Tonf?ll?t är n?utr?lt och ick?-fördöm?nd? s?mtidigt som d?n ?vs?värd?mängd?n n?g?tiv? ?dj?ktiv tidigt sk?p?r ?n und?rgångsstämning.Äv?n när d?t gäll?r känslor??ktion?r?nvänds ?tt kroppsligt bildspråk. När Thérès? blir orolig blir hon f?brig och L?ur?ntdr?bb?s ?ft?r mord?t ?v ?n psykosom?tisk r??ktion m?d ?tt bränn?nd? sår på h?ls?n.Skuldkänslorn? ?ft?r mord?t h?nt?r?s int? på ?tt m?nt?lt pl?n, i ställ?t får p?r?tolik? kroppslig? symtom och d? s?r C?mill?s våln?d i otäck? h?llucin?tion?r.K?r?ktäristisktför Thérès? R?quin är äv?n d? d?t?lj?r?d? miljöskildring?rn?.

Här finns mörk?r,fukt, käll?r?, gr?v?r, otr?vlig? dunst?r och ?n ohygglig b?skrivning ?v bårhus?t.Miljöskildring?rn? förstärk?r d?n d?prim?r?nd?, ång?stl?dd?d? stämning?n i b?rätt?ls?n.B?skrivning?rn? ?v miljö?rn? sk?p?r hos läs?r?n sn?r?r? ?n kl?ustrofobiskkänslouppl?v?ls? än ?n d?t?lj?r?d visu?ll bild.Thérès? R?quinär ?tt myck?t intr?ss?nt roman, v?rs sätt ?tt b?skriv? och förstå människ?nmåst? s?s i sitt tidss?mm?nh?ng. I vår tid är rom?n?n ?n sträckläs?r? som fång?rsin läs?r? i ?tt järngr?pp.

Språk?t och h?ndling?n driv?r läs?r?n ?ndlöst fr?måti ?n ruggig känsl? ?v ?tt ?llt ändå är för s?nt.

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here