Inleiding gericht te kunnen werken hebben wij gekozen

InleidingAls onderwerp hebbenwij gekozen om voor het vak geschiedenis een onderzoek te gaan doen over politiekebeinvloeding in verkiezingen. Om gericht te kunnen werken hebben wij gekozen om2 verkiezingen van 2 verschillende landen met 2 verschillendeverkiezingsstelsels te gaan onderzoeken en die met elkaar te vergelijken. Wij haddengekozen om de verkiezingen van 2016-2017 van Curacao en de Verengde Staten tevergelijken en vandaar de hoofdvraag: Wat is het verschil tussen de curacaoseen amerikaanse politieke beinvloeding van 2016-2017 in het politiekejournalistiek? Om ons meer inzicht te geven op ons hoofdvraag hebben weinlichtende deelvragen gekozen die individueel per land de verkiezingen onderzocht,zodat wij later ons hoofdvraag structureel en duidelijk konden beantwoorden.

Namelijk ,1.     hoe verliep de amerikaanse verkiezingvan 2016-2017? 2.     hoe maken de amerikanen gebruik vanpolitieke beinvloeding in het politieke journalistiek?3.      hoeverliep de curacaose verkiezing van 2016-2017?4.     hoe maken de curacaoenaars gebruik vanpolitieke beinvloeding in het politieke journalistiek?Wij hebben dedeelvragen kunnen beantwoorden door middel van verkiezingsaffiches, nieuwsverslagen, krantenartikelen, documentaires,verkiezingsanalysen en enkele anderebronnen.

  Hoofdstuk 1: Hoe verliep de amerikaanseverkiezingenvan 2016-2017? Inkort uitgelegd hoe de amerikaanse verkiezingen in elkaar zitten: Inamerika wordt gebruik gemaakt van een districtenstelsel. In deze kiessysteem iser sprake van een ‘winner takes all’ ideologie. Hierbij wordt bedoeld dat elkedistrict of staat in een land (VS) over een aantal zetels beschikt , dekandidaat die de meeste stemmen in die district krijgt wint al die zetels. Datwil zeggen dat zowel de kandidaat als zijn kabinet. Er zijn verschillendevoor-en nadelen bij een districtenstelsel.

Een voordeel is bijvoorbeeld dat Doordater geen coalitie binnen de bestuur ontstaat zijn er geen conflicten tussen 2 ofmeer partijen met verschillende ideologieen, tot gevolg een stabielereregering. Een belangrijke nadeel is dat door de ‘winner takes all’ principekleinere partijen niet voldoende stemmen behalen zodat een van hun kandidatenbinnen een district verkozen wordt, dus minderheden worden niet goedgerepresenteerd binnen het districtenstelsel.   Verloopvan de amerikaanse verkiezing 2016-2017Deamerikaanse verkiezing begon officieel in iowa die de eerste staat was waar ervoorverkiezingen werden gehouden om per partij een kandidaat te nomineren.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Dezevoorverkiezingen oftewel primaries namen plaats van februari tot juni 2016 later werden de kandidaten per partijbenoemd. De kandidaten die niet zo goed deden tijdens de primaries hadden zichteruggetrokken van de verkiezingen. Mvr. Hillary clinton die Senaatlid wasvoordat ze 5 jaar lang optrad als minister van buitenlandse zaken onder het hetpresident Barack Obama en getrouwd was is met Mr. Bill Clinton ,de 42stepresident van de Verenigde Staten werdt als kandidaat benoemd van dedemocratische partij.

Voor de republikeinse partij werd Mr. Donald Trump voorzitteren directeur van The Trump Organisation en televisie persoonlijkheid. Voor deliberalen Mr. Gary Johnson voormalige gouverneur van New Mexico en voormaligerepublikein. Voor de groene party was  Jill Stein, arts en actief maatschappelijkewerker.

Ted cruz, voormalige senaatlid van Texas(vs) voor de republikeinsepartij die in mei 2016 terug trok. Bernie Sanders, junior verenigde statensenaatlid vanaf 2007 voor de partij van vrijheid, hij heeft zich in juli 2016van de verkiezingen terug getrokken.

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here