??i v?iTri?u Tiên, vi?c s? h?u v? khí h?t nhân ???c xem là chìa khóa cho s? t?n vongc?a ??t n??c. N??c này c?ng theo ?u?i con ???ng phát tri?n ??t n??c theo h??ngquân s? hóa.

V?i hàng lo?t v? khí h?t nhân tiên ti?n trong tay, Bình Nh??ng m?icó th? ng?n ch?n can thi?p quân s? t? Washington. Do ?ó, ?ây m?i chính là m?c?ích th?t s? khi?n cho Tri?u Tiên không th? t? b? vi?c theo ?u?i v? khí h?tnhân, b?t ch?p vi?c ph?i ??i m?t v?i các l?nh c?m v?n t? phía H?i ??ng B?o an LHQc?ng nh? các n??c trong khu v?c và M?.  Theo l? ?ó, nh?ng xu h??ng gi?i quy?t c?a th? gi?i? thì hi?n t?i có v? nh? không th? làm suy gi?m cu?c chi?n M? – Tri?u Tiên cóth? x?y ra trong t??ng lai mà ng??c l?i còn d?n ??n nh?ng h? qu? nguy hi?m h?nr?t nhi?u. Vi?c gi?i quy?t kh?ng ho?ng tên l?a Tri?u Tiên b?ng c?m v?n, vi?ntr? nhân ??o c?ng nh? th?c hi?n các bi?n pháp si?t ch?t g?ng kìm kinh t? ??iv?i Tri?u Tiên s? ch? khi?n cho các n??c trong khu v?c r?i vào hoàn c?nh khókh?n n?u th?t s? có m?t cu?c xung ??t v? khí h?t nhân x?y ra gi?a Tri?u Tiên vàM?.

V? phía M?, n??c này yêu c?u CHDCND Tri?u Tiên quay tr? l?i ?àm phán và phih?t nhân hóa tr??c khi các l?nh tr?ng ph?t ???c d? b? và m?t hi?p ??c hòa bình???c th?o lu?n c? th?. Trong khi ?ó, Bình Nh??ng l?i mu?n ???c d? b? tr?ng ph?tvà ?àm phán v? hi?p ??c hòa bình tr??c khi h? cân nh?c có quay tr? l?i bàn ?àmphán hay không1. Vàn?u Trung Qu?c thuy?t ph?c ???c c? hai ng?i vào bàn ?àm phán thì Tri?u Tiênc?ng s? không t? b? tham v?ng s? h?u v? khí h?t nhân c?a mình.