H?ristiyanl?k                    ?inasi Gündüz,?SAM Yay?nlar?, ?stanbul 2006, s.174                                                                                           Arslanbek KenzhehsovKitap yedi bölümden olu?uyor ve her bölüm k?sa ama güzel bir ?ekilde okuyucuyasunulmu?tur. Yazar H?ristiyanl??? ?öyle bir ba?l?klar alt?nda ele am??t?r; 1.     Tarihsel Geli?im,2.

     Dinsel Kaynaklar?,3.     Temel ?nanç Esaslar?,4.     Ahlak Anlay??lar?,5.     H?ristyan Mezhepleri,6.

     ?badet Anlay??lar?,7.     Kilise Kurumu.?inasi Gündüz’ün bu çal??mas? H?ristiyan tarihini,temel ö?retilerini ve ibadet anlay??lar?n? ana gövde H?ristiyan kiliselerininalg?lamalar?n? ve H?ristiyanl???n kutsal metinleri ba?lam?nda ele al?pincelemektedir. Ayr?ca H?ristiyanl?ktaki mezheple?me süreci ve geçmi?tengünümüze temel ayr?l?k konular? da irdelenmektedir.(s.10) Hz. ?sa’n?n kimli?i konusunda mevcut kaynaklarbize iki farkl? ?sa tipolojisi sunmaktad?r.

Bunlardan ilki Yahudi toplumuiçerisinde do?an, bir Musevi olarak ya?am?n? sürdüren ve toplumdakiinançs?zl?klarla ahlakî zafiyetlere kar?? mücadele eden ‘tarihsel ?sa’, di?eriise H?ristiyan inanc?na konu olan teslisin ikinci unsuru, ilahi o?ul ?saMesih’tir.(s.17) Hz.?sa’n?n halka yönelik mesajlar?n? üç ana noktada özetlemek mümkündür: Bunlardan ilki, insanlar? Tanr?’n?n Krall???’na davetetmektir. Bu davet, Tanr?’n?n emir ve yasaklar?na ba?lanmak suretiyle ona imanetmeyi ve yakla?an hesap/yarg? gününe kar?? haz?rl?kl? olmay? içermektedir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

?kincisi, Musa hukuku olarak da adland?r?lan ilahi yasalara ya da haram helalkurallar?na s?k? s?kaya ba?lanmakla ilgilidir. Üçüncü husus ise, toplumdaözellikle din adamlar? ve yöneticilerle ili?kili olarak görülen ahlaks?zl?klarakar?? mücadeledir (s.20). incillerdekianlat?lar?n tarihsel gerçekli?ine ili?kin ?üphelerde, ?nciller aras?ndakifarkl?l?klar her zaman önemli bir etken olmu?tur.(s.52)            Teslisinanc? nedeniyle H?ristiyanl?k, H?ristiyan olmayanlarca s?kl?kla çok tanr?c?l?klaya da monoteizmden uzak bir tanr? dü?üncesine sahip olmakla suçlanm??t?r. AncakH?ristiyanlar bu ithamlar? ?iddetle reddetmekte ve teslisin kesinlikle tekTanr? inanc?n? içerdi?ini ?srarla vurgulamaktad?rlar.(s.

65)H?ristiyan inanc?nda O?ul’un ta??d???fonksiyonel özellikler aç?s?ndan ?u üç husus dikkat çekicidir: Yarat?l??ta aslîunsur olma, kurtar?c?l?k ve yarg?lay?c?l?k.(s.67)?sa’n?n ac? çekerek çarm?ha gerilmesi ve ölmesi,H?ristiyan gelene?inde anahtar bir ö?retidir.(s.

84) Dolay?s?yla haç, kurtulu?unsembollüdür.(s.87) Bir ba?ka aç?dan Mesih ?sa’n?n çarm?hta ölümü, insanl???nTanr?’yla bar??mas?n? simgeler. Zira günahkar insan, Tanr?’yla bar???k olmayaninsand?r. Mesih, çarm?hta akan kan? ve ölümü arac?l???yla insanl??? günah veölüm illetinden kurtarm??, dolay?s?yla onlar?n Tanr?’n?n huzuruna ‘kutsal’,lekesiz ve kusursuz olarak ç?kmalar?na imkan sa?lam??t?r. (s.88)           H?ristiyanl?kta bilgelik, ak?ll? olmak, güç, bilgi, dindarl?kve Tanr? korkusu Kutsal Ruh’un insana yönelik yedi arma?an? olaraktan?mlan?r.(s.

93) ?nsanlarla ili?kileraç?s?ndan birçok dinde vurgulanan ve ‘alt?n kural’ olarak adland?r?lan”Ba?kalar?n?n size nas?l davranmas?n? istiyorsan?z siz de onlara öyle davran?n”ilkesi, H?ristiyan kutsal kitab?nda da vurgulanmaktad?r.(s.94)           H?ristiyanl???n günaha ili?kin en dikkat çekiciözelli?i, aslî ya da ‘ilk günah’ konusundaki yakla??m?d?r.

Tekvin kitab?ndaanlat?lan Adem’in cennette i?ledi?i ilk günah nedeniyle, günah?n bütüninsanlara geçti?ini ya da soyundan gelen tüm insanl???n Adem’in günah?na bir?ekilde ortak olduklar? vurgulanmaktad?r.(s.95)?ncillere göre ?sa’ya en önemli emrin ne oldu?usoruldu?unda, ‘Rabb’i bütün kalbinle seveceksin’ demi?tir. ?kinci emrin neoldu?u soruldu?unda ise, ‘kom?unu kendin gibi seveceksin’ diye cevap vermi?tir.Ayr?ca o, yaln?zca dostlar?n ya da sevenlerin de?il, dü?manlar?n bile sevilmesiüzerinde durmu?tur.(s.

95)          Reformdöneminin ku?kusuz en önemli ismi Martin Luther’dir. Luther, iman ve tövbekonusunda Kilise’nin anlay???n? ele?tirmekte, papal?k ve kilise kurumunun bualandaki arac? rolünü reddetmektedir. ?man ve tövbenin ki?i ile Tanr? aras?ndagerçekle?ece?ine inanmakta ve günah?n papa ve kilise taraf?ndan ba???lanmas?gelene?ine kar?? ç?karak tövbenin ancak Tanr? taraf?ndan kabul edilece?inivurgulamaktad?r.          Ayr?caana dilde ibadetin önemine de dikkat çekmi?tir. Öte yandan rahiplerinevlenmemesi yönündeki kilise kural?na da kar?? ç?km?? kendisi deevlenmi?tir.(s.118) Anglikan Kilisesi, daha ziyade millî vurgusuyla öne ç?kan ulusal birkilise olarak dikkati çeker.

(Anglikan kilisesi, 1916 y?l?nda ?slâm dinihakk?ndaki sorular?n cevapland?r?lmas? talebiyle ?eyhülislâml?k makam?nayapt??? ba?vurmu? ve kaleme al?n?p resmî makamlarca Londra’ya gönderilen cevab?kitap olarak ‘Anglikan Kilisesine Cevap’ ad?yla sadele?tirilerek DiyanetYay?nlar? aras?nda bas?lm??t?r.)          Ke?i?lerinba?l? olduklar? üç temel ilke vard?r. Bunlar mutlak bekarl?k, mutlak fakirlikve mutlak itaat ilkeleridir (s.

160). Kiliselerin yönü do?uya dönüktür. Ku?kusuz bu özellik,H?ristiyanl???n önce do?uda do?up, daha sonra bat?ya do?ru yay?lmas?ylayak?ndan ilgilidir.(s.162)