Gençleri bir kamu gücü olarak devletin resmi dini,

Gençleri böyle zehirliyorKendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsanEliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.

Eliaç?k, Osmanl? devletinde zenne (e?cinsellik) hukuku üretildi?ini; e?cinsellerin,padi?ah?n önünde resmi geçit yapt???n? iddia etti. E?cinsellerin Osmanl?döneminde toplumsal bir kesim olarak tan?nd???n? öne süren ?hsan Eliaç?k,kaynak olarak, abart?l? yaz?lar? ile bilinen Evliya Çelebi Seyahatnamesini verdi.”?slam’da LBT? bireylerin yeri nedir?” sorusuna Eliaç?k, “LBT?bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak veözgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletinresmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyetide olamaz” yan?t?n? verdi.

Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?anEliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu ?öyle yan?tlad?, “Yayg?ndinî kanaate göre, geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay? dalanetlenmeleri gerekti?i yönündedir. Bu do?ru bir görü? de?il. Lut k?ssas?ndad??lanan ?ey bask?, zulüm ve zorbal?kt?r. Kavmin zenginlikten ??marm?? ilerigelenleri, kendi cinsel e?ilimlerini insanlara, özellikle de gençlere zorladayat?yorlard?. Hasbahçelerindeki e?lenceler için ?ehirde ‘genç o?lan’ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç zoruyla al?p götürüyorlard?. Bunedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya dayand?lar, gelen misafirleri bize verdediler, gelen gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar.

??te bu tutumak?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?n lanetledi?i bask?, zulüm vezorbal?klard?r. Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?nyatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer veyasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefretsöylemi geli?tirmek do?ru de?ildir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özelhalleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bak?m?ndan e?itgörülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i,?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti de olamaz.”Kur’an-? Kerim’de “çirkin” olaraktan?mlan?yor?hsan Eliaç?k’?n aç?klamalar?n?n aksine, Kur’an-? Kerim’?n çe?itli ayetlerindeLût kavminin yapt??? i? “çirkin”, “i?renç” olarak tan?mlanmaktad?r (ör: HûdSuresi, 78. Ayet)

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here