GEBEL???N 20. HAFTASI

Gebelikte 20. hafta, sürecin yar?s?d?r. Geriye
yakla??k 146 gün yani bir 20 hafta daha kal?r.

Anne neler hisseder?

Hamileli?iniz
ilerledikçe, vücudunuzda meydana gelen, sizin görebildi?iniz veya göremedi?iniz
de?i?ikliklere ba?l? olarak deliksiz ve güzel bir uyku çekmeniz zorla??r. Bütün
gece rahat bir uyku pozisyonu bulabilmek için dönüp durabilirsiniz. Yan
taraf?n?z?n üzerine yat?n ve dizlerinizin aras?na bir yast?k koyun. Dilerseniz
s?rt?n?z? desteklemek için s?rt?n?za da yast?k koyabilirsiniz. Bir yast?k da
kollar?n?z?n aras?na al?p s?rtüstü yatman?z? tamamen engelleyebilir,
pozisyonunuzu sabitleyebilirsiniz. Anne adaylar? için özel geli?tirilmi? vücut
yast?klar?n? da kullanabilirsiniz. Ayr?ca bu önlemler, hamileli?in tam da bu
haftalar?nda ortaya ç?kabilen horlama sorununu da azalt?r. Artan östrojen
oran?na ba?l? olarak horlama sorunuyla kar??la?abilirsiniz. Çünkü bu hormon,
burnu çevreleyen mukoza zarlar?n?n ?i?mesine sebep olur ve vücudunuzda hali
haz?rda üretilen mukoza miktar?ndan çok daha fazla mukoza üretilir. Yan
taraf?n?za yat?n ve ba??n?z? hafifçe kald?racak yast?klar? tercih edin.

We will write a custom essay sample on
GEBEL???N gev?emesine yard?mc? olur. Bu durum s?rt a?r?s?na
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

Mide ek?imesi ve
haz?ms?zl?k da uykunuz s?ras?nda rahats?z olman?za neden olabilir. Mide
ek?imesine sebep olan yiyeceklerden uzak durun ve yemek yedikten en az 3 saat
sonra uyuyun. Böylece vücudunuza daha rahat ve uzun bir sindirim zaman? tan?m??
olursunuz. Nefes al?p veri?iniz de derinle?ir. Birkaç ekstra yast?kla, yar?
do?rulmu? bir vaziyette uyumay? deneyin.

 

Hamile kad?nlar?n,
bütün bu hormonsal dengesizlikleri (örne?in tiroid bezinin çok aktif olmas?) ve
artan kilolar? yüzünden metabolizmalar?n?n de?i?mesiyle, gece boyunca
terlemeleri çok yayg?nd?r.

Terlemelerden
rahats?z olursan?z ?l?k bir du? alabilirsiniz. Terlik ve sabahl???n?z?
yan?n?zda bulundurman?z, bu h?zl? du?lar için çok kullan??l? olacakt?r. Yatak
odan?z? s?k s?k havaland?r?n, odan?z? kuru ve serin tutun. Gereksiz bütün
e?yalar? odadan kald?rmak hem size hareket kabiliyeti sa?lar hem de odan?z? daha
iyi havaland?rman?za yard?mc? olur. Sentetik kuma?lardan sak?n?n ve nefes
alabilen, pamuklu kuma?lar? tercih edin. Güzel bir uyku çekin. Hamileli?inizin
yar?s?n? sa?l?kl? bir ?ekilde tamamlad???n?z için kendinizi bir gecelik veya
pijama ile ödüllendirin.

Hamilelik s?ras?nda üretilen relaxin hormonu, ileride do?umun kolay olmas? için
le?en kemi?indeki ba?lar?n ve di?er eklemlerin gev?emesine yard?mc? olur. Bu
durum s?rt a?r?s?na sebebiyet verebilir. Bu s?rt a?r?s? da 20. Ve 28. Haftalar
aras?nda normaldir. Bu a?r? gaz a?r?s?yla çok kar??t?r?l?r. S?rt?n?z çok
sertle?ebilir ve böylece etraf?n?zda dönmeyi ve e?ilmeyi daha zorlu hale
getirebilir. Baz? kad?nlar le?en kemi?i bölgesinde de a?r? hissedebilir. Bunun
sebebi kemiklerin e?it bir ?ekilde hareket etmemesidir. Bu durumda merdiven ç?kmak da oldukça zorla?abilir. Bütün bu a?r?lardan kaç?nmak için a??r
kald?rmaktan kaç?n?n. Bir ?ey kald?rman?z gerekirse belinizi e?mek yerine
dizlerinizi bükün. Rahat ayakkab?lar kullan?n. Otururken s?rt?n?za mutlaka
destek bulun.

Ba? a?r?lar?, bütün bu de?i?iklikler yüzünden hamileli?in ilk 3 ay?nda
oldukça yayg?nd?r Ancak 20. haftada halen a??r ba? a?r?lar?, görme bozukluklar?
ve kusma problemi ya??yorsan?z doktorunuza görünün.

·        
Bacak kramplar? sizi
aniden uykunuzdan uyand?rabilir. Baca??n?z? dümdüz uzatarak esnetin. Ayak
parmaklar?n?z? da oynat?p esnetebilirsiniz. Odan?n içinde biraz yürüyün.

 

·        
Bebek bu dönemde
çok aktiftir. E?er halen hissetmediyseniz bile, yak?nda bebe?inizin tekmelerini
hissedeceksiniz.

 

·        
?drar yollar?ndaki
baz? kaslar?n gev?emesi sebebiyle mesane enfeksiyonlar? ya?aman?z da olas?d?r.

Gebeli?in 20. haftas?nda en çok görülen
semptomlar:

–      
Kad?nlar?n %52’si
s?rt a?r?s? ya??yor.

–      
Kad?nlar?n %57si
yorgunluk hissediyor

–      
Kad?nlar?n %45’i
gö?üs a?r?s? ya??yor

Anne nas?l bir fiziksel de?i?im
ya?ar?

Karn?n?z bu
haftadan itibaren haftada 1-2 santim yükselecek, bel ölçünüz büyük oranda
kaybolacakt?r. Karn?n?z büyüdü?ü ve kilo ald???n?z için a??rl?k merkeziniz de
de?i?ebilir ve böylece duru? bozukluklar? meydana gelebilir. Duru?unuzu düzeltin. Ergonomik sandalyeleri kullanmaya
özen gösterin. Belinizin arkas?na yast?k koyun.

 

Anne nas?l beslenmeli?

Hemoglobin k?rm?z?
kan hücreleridir ve oksijen ta??maya yard?mc? olur. Demir ise hemoglobin
üretimini sa?lar. Hamileli?iniz süresinde plasenta ve büyüyen bebe?iniz için
demire ihtiyac?n?z olacak. En iyi demir kaynaklar? tavuk ürünleri ve k?rm?z?
ettir. Marul, ?spanak gibi ye?illikler, kuruyemi?ler de iyi birer demir
kayna??d?r.

 

Bebek nas?l geli?ir?

1.    
Rahminiz geni?ledi. Rahminizin üst
taraf? art?k göbek deli?inizin hizas?na gelir.

2.   
Bebe?iniz büyük bir muz boyunda. 17 ila 26 santimetre ve 300 gram kadard?r.

3.   
Bebe?iniz daha çok yutmaya ba?l?yor. Sindirim sisteminin geli?imi için iyi bir haber!

4.   
Bebe?iniz mekonyum üretiyor. Bu siyah, yap??kan sindirim ürünü olan mekonyum,
ba??rsaklar?nda birikiyor.

5.    Bebe?iniz ba?parma??n? veya parma??n? emebilir.

6.    Bebe?iniz, karn?n?zda esneme hareketleri yap?yor. Bebe?inizin hareket etti?ini hissedersiniz çünkü
bebe?iniz kaslar?n? geli?tirir ve onlar? çal??t?r?r.

7.    Bebe?iniz art?k sesleri duyabiliyor.
Sizin sesinizi, kalp at???n?z?, karn?n?z?n guruldamas?n? ve d??ar?daki sesleri
de. Hatta sesler çok fazla olursa elleriyle kulaklar?n? kapat?yor.  Ayr?ca bebek çok s?k hareket ediyor, dönüyor
ve sallan?yor. Karn?n?z? yumrukluyor ve tekmeliyor.

 

8.    Bebe?inizin saçlar? geli?iyor.
Ayr?ca s?rt?n?, omuzlar?n?, ?akaklar?n? lanugo tüyleri (ince ve yumu?ak bir tüy
tabakas?) kapl?yor. Bu tüy tabakas? bebe?inizi korur ve bebe?in dünyaya geldi?i
ilk hafta dökülür. 

9.    Bebe?inizin cildi verniks ile
(verniks kazeoza-“vernix caseosa”) kapl?d?r. Bu peynirimsi, beyaz kaplay?c?
madde, bebe?i maruz kald??? amniyotik s?v?dan korur. Bebe?inizin cildini
nemlendirir. Ayr?ca verniks, bebe?in do?um kanal?ndan daha rahat geçmesini
sa?lar. Do?umdan hemen önce de çözünür. Ancak do?umdan sonra halen bebe?in
cildinde görülebilir. Erken do?an bebeklerde soyulmas? gerekebilir.

10.  Süt di?leri çoktan olu?mu?tur ama kal?c? di?leri de
olu?maya ba?lam??t?r.

11.   Bebe?in genital organ? ve ka?lar? art?k tamamen
belirgindir.

 

 

 

 

 

20. Haftada Yap?lmas? Gereken Kontroller ve
Testler

Ultrasonografi ile bebe?in geli?imi
izlenebilir ve cinsiyeti bu haftadan itibaren ö?renilebilir.

Bebe?e ve Do?uma Yönelik Haz?rl?klar

·        
Partnerinizle bir
do?um kursuna yaz?l?n. Bu kurs sizi, do?um öncesinde ve s?ras?nda ya?ayaca??n?z
?eylere haz?rlar.

·        
Do?um öncesi masaj? veya
hamilelere yönelik masajlardan yapt?r?n.

·        
Daha sonras?nda an?
olmas? için foto?raflar?n?z? çektirin. 

 

 

 

 

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here