Corporate social responsibility (CSR) är ett mångtydigt begrepp med många definitionsfrågor, men också ett begrepp där motivet ifrågasätts. Det är vidare enkelt att fråga sig vilka motiv företag har när de väljer att implementera och arbeta med CSR, en fråga som vidare har många olika svar. Vissa hävdar att företag använder sig av CSR i ett marknadsföringssyfte (Forbes, 2009), andra menar att det definitivt inte handlar om en marknadsföringsstrategi (Neisser, 2016), medan andra menar att det handlar om lönsamhet och vinst (Colorado, 2017).

Uppenbarligen finns det många olika anledningar till att företag väljer att arbeta med CSR.     12  En av de vanligaste aspekterna som tas upp i samband med CRS är kopplingen till marknadsföring och företagets image. Grunden med CSR i följande perspektiv fokuserar på att förbättra företagets image som därigenom ska öka affärsvärdet. Marknadsförarnas arbete lyfts även fram i processerna med CSR just eftersom de har kompetensen att föra betydelsefulla kampanjer som kan öka värdet av företagets CSR. Därtill kan de även synkronisera företagets sociala ansvarstagande med individer som de vill påverka. Det skapas dessutom en situation som är gynnsam för både företaget, som nu driver sin CSR på marknadsföringsnivå och marknadsförarna som får ytterligare ett verktyg att arbete med bortom de klassiska “pris och produkt”.

Många företag är skickliga med att arbeta med CSR, men få företag implementerar det på ett sådant sätt att det stärker deras varumärke. Då socialt ansvarstagande blir allt mer betydande i utformandet av företagets image, är CSR helt enkelt något som bör prioriteras (Forbes, 2009).  En annan aspekt som redogörs är att CSR inte handlar om marknadsföring, utan istället om det värde CSR har i sig självt, som kan fungerar som ett verktyg för att förbättra företag. Fokuset skiftar från betydelsefulla kampanjer till att företagets sociala ansvarstagande blir en del av företagets kultur, där man strävar efter att hitta lösningar på världens problem via processer och produkter för att kunna skapa goda förutsättningar för kommande generationer. Problematiken som lyfts fram här är att få ett godkännande från förvaltningen att få fullfölja och genomföra processerna. Svårigheterna uppstår eftersom åtgärder som inte är direkt kopplade till inkomst kräver uthållighet och tålamod för att driva igenom, i och med att aktieägarna främst är intresserade av avkastning. Därmed bör förvaltningen utbildas i rätt riktning som främjar det sociala ansvarstagandet företaget vill utföra.

Inriktningen framhäver att CSR bör vara inbäddad i företagets kultur, då det därmed blir lättare och tydligare vad och hur företaget ska bidra sig till samhället (Neisser, 2016).  Ytterligare en aspekt behandlar CSR i förhållande till lönsamhet och vinst. Många ekonomer har en skeptisk syn på CSR och dess påverkan på en annars optimal konkurrensmässig miljö. Milton Friedman, en inflytelserik ekonomi, hävdade att det enda sociala ansvaret ett företag har, är att maximera vinsten och följa lagarna (pyramidens två första steg). Friedman menade att när företag använder kapital till CSR tar de pengar som istället hade kunnat gå till löner eller avkastning till aktieägare och att implementeringen av CSR enbart ökar priserna för konsumenterna. Han påstod att företag spenderar andras pengar och att de istället borde låta aktieägarna, medarbetarna och kunderna själva få spendera sina pengar på sociala processer där de anser att de har ett ansvar till samhället.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Friedman diskuterade dock även situationer där CSR kunde bidra till ökad lönsamhet, exempelvis ifall företaget investerar i ett samhället som förbättrar utbildningen hos potentiella medarbetare. Vid sådana situationer kan CSRaktiviteterna bli ekonomiskt motiverade, då det i så fall åligger företagets intresse. Dessutom genereras goodwill som en biprodukt i processen som kan differentiera företaget från andra konkurrenter, vilket ger möjlighet att generera ytterligare ekonomiska vinster. Med tanke på att företagets intressenter kan värdera företagets sociala insatser kan företaget få ytterligare fördelar med dessa aktiviteter som kan gynna dem ekonomiskt, såsom förmågan att generera vinst genom att differentiera sin produkt, förmågan att locka till sig mer kvalificerad personal och förstärka företagets goda rykte. (Colorado, 2017; Martinek & Hernàndez-Murillo, 2009).