Botoks çok çatan bir insan?n ka? aras?ndaki çizgi

Botoks yirmi y?l? a?k?n süredir, ?a??l?k, migren gibit?bb?n de?i?ik bran?lar?nda tedavi amaçl? kullan?lan bir ilaçt?r.

Kaslar? gev?eterekistenen etkinin görülmesini sa?lar.Botoks nas?l bir etkiye sahiptir?Duygular?m?z? ifade etmek için her gün defalarcayüzümüzdeki kaslar? kullan?r?z ve zamanla kulland???m?z bu kaslar?m?z cildimizdek?r???kl?klar?n belirgin hale gelmesine sebep olur. Her insan?n mimiklerinikullanma miktar? ayn? olmad??? için asl?nda olu?an k?r???kl?klar da ya?tanba??ms?zd?r. Ka?lar?n? çok çatan bir insan?n ka? aras?ndaki çizgi yirmiliya?lar?nda bile belirgin hale gelebilir ve daha ya?l? görünmesine sebepolabilir. ?ster daha genç bir görünüm için, ister daha az mimik kullanmak vek?r???kl?k görünümünü önlemek amac?yla botoks enjeksiyonu yap?labilir. Botoksenjeksiyonu ile kaslar geçici bir süre ile gev?etilir ve bu süreç zarf?nda ciltkendini yenileme f?rsat? bulur.

Botoks enjeksiyonu yap?lacak olan bölgenin ihtiyac?nagöre doktorun ve hastan?n kar??l?kl? fikir birli?ine varmas?ndan sonra uygundozlarda yap?l?r. San?lan?n aksine botoks enjeksiyonu sonras?nda yüzde maskegibi bir görünüm olu?maz ve çok do?al bir görünüme sahip olabilirsiniz.Özellikle sahne sanatlar?yla ilgilenen ve yüzleri ön planda olan sanatç?lar butarz do?al botoks enjeksiyonunu tercih etmekteler. Botoks i?leminin ard?ndankaslar daha az hareket eder, al?n daha düz ve parlak gözükür, uygulananbölgedeki ince k?r???kl?klar?n görünümü azal?r. Botoks ile daha dinlenmi? vegenç bir görünüme kavu?ulur.

Üçüncü aydan itibaren botoksun bu etkisi azal?r vekaslar yava? yava? eski haline döner. Tekrarlayan botoks uygulamalar?yla,zamanla daha uzun süreli etkiye sahip olunarak özellikle yüzün üst k?sm?ndakiya?lanma ciddi olarak yava?lat?labilir. Ayr?ca al?na yap?lan botoxenjeksiyonunun migren a?r?lar?na iyi geldi?i de bilinmektedir. Botox’un etkisüresi ya?a, ya?am tarz?na, metabolizma h?z?na, kullan?lan ilaçlara ve kaslar?kullanma al??kanl?klar?na ba?l? olarak de?i?iklik göstermektedir. Botoks hangi bölgelereuygulan?r?·                  Ka? aras?·                  Al?n bölgesi·                  Yüz çevresi·                  Kaz ayaklar?·                  Burun üzeri tav?ançizgileri·                  Di? s?kma tedavisi·                  Gummy smile (di?etinin görünmesi)·                  Barkod (sigara)çizgileri·                  A??r? terlemeyiönlemek için koltuk altlar?·                  El içi ve ayaktaban? terlemesi·                  Pürtüklü çene ·                  Platisma (boyun)bantlar?Botoks enjeksiyonununyan etkileri var m?d?r?Botoks’ un yan etkisi yok denecek kadar az vegeçicidir. Hafif bir ba? a?r?s? ve enjeksiyona ba?l? noktasal morarmalargörülebilir.Kimlere botoks uygulanmaz?·                  Hamileler veemziren anneler·                  Nöromüskülerhastal??? olanlar·                  Kanama bozuklu?uolanlar·                  Uygulama bölgesindeaktif enfeksiyonu olanlar

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team
x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here