Botoks yirmi y?l? a?k?n süredir, ?a??l?k, migren gibi
t?bb?n de?i?ik bran?lar?nda tedavi amaçl? kullan?lan bir ilaçt?r. Kaslar? gev?eterek
istenen etkinin görülmesini sa?lar.

Botoks nas?l bir etkiye sahiptir?

Duygular?m?z? ifade etmek için her gün defalarca
yüzümüzdeki kaslar? kullan?r?z ve zamanla kulland???m?z bu kaslar?m?z cildimizde
k?r???kl?klar?n belirgin hale gelmesine sebep olur. Her insan?n mimiklerini
kullanma miktar? ayn? olmad??? için asl?nda olu?an k?r???kl?klar da ya?tan
ba??ms?zd?r. Ka?lar?n? çok çatan bir insan?n ka? aras?ndaki çizgi yirmili
ya?lar?nda bile belirgin hale gelebilir ve daha ya?l? görünmesine sebep
olabilir. ?ster daha genç bir görünüm için, ister daha az mimik kullanmak ve
k?r???kl?k görünümünü önlemek amac?yla botoks enjeksiyonu yap?labilir. Botoks
enjeksiyonu ile kaslar geçici bir süre ile gev?etilir ve bu süreç zarf?nda cilt
kendini yenileme f?rsat? bulur.

Botoks enjeksiyonu yap?lacak olan bölgenin ihtiyac?na
göre doktorun ve hastan?n kar??l?kl? fikir birli?ine varmas?ndan sonra uygun
dozlarda yap?l?r. San?lan?n aksine botoks enjeksiyonu sonras?nda yüzde maske
gibi bir görünüm olu?maz ve çok do?al bir görünüme sahip olabilirsiniz.
Özellikle sahne sanatlar?yla ilgilenen ve yüzleri ön planda olan sanatç?lar bu
tarz do?al botoks enjeksiyonunu tercih etmekteler. Botoks i?leminin ard?ndan
kaslar daha az hareket eder, al?n daha düz ve parlak gözükür, uygulanan
bölgedeki ince k?r???kl?klar?n görünümü azal?r. Botoks ile daha dinlenmi? ve
genç bir görünüme kavu?ulur. Üçüncü aydan itibaren botoksun bu etkisi azal?r ve
kaslar yava? yava? eski haline döner. Tekrarlayan botoks uygulamalar?yla,
zamanla daha uzun süreli etkiye sahip olunarak özellikle yüzün üst k?sm?ndaki
ya?lanma ciddi olarak yava?lat?labilir. Ayr?ca al?na yap?lan botox
enjeksiyonunun migren a?r?lar?na iyi geldi?i de bilinmektedir. Botox’un etki
süresi ya?a, ya?am tarz?na, metabolizma h?z?na, kullan?lan ilaçlara ve kaslar?
kullanma al??kanl?klar?na ba?l? olarak de?i?iklik göstermektedir.

We will write a custom essay sample on
Botoks çok çatan bir insan?n ka? aras?ndaki çizgi
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

Botoks hangi bölgelere
uygulan?r?

·                  
Ka? aras?

·                  
Al?n bölgesi

·                  
Yüz çevresi

·                  
Kaz ayaklar?

·                  
Burun üzeri tav?an
çizgileri

·                  
Di? s?kma tedavisi

·                  
Gummy smile (di?
etinin görünmesi)

·                  
Barkod (sigara)
çizgileri

·                  
A??r? terlemeyi
önlemek için koltuk altlar?

·                  
El içi ve ayak
taban? terlemesi

·                  
Pürtüklü çene

·                  
Platisma (boyun)
bantlar?

Botoks enjeksiyonunun
yan etkileri var m?d?r?

Botoks’ un yan etkisi yok denecek kadar az ve
geçicidir. Hafif bir ba? a?r?s? ve enjeksiyona ba?l? noktasal morarmalar
görülebilir.

Kimlere botoks uygulanmaz?

·                  
Hamileler ve
emziren anneler

·                  
Nöromüsküler
hastal??? olanlar

·                  
Kanama bozuklu?u
olanlar

·                  
Uygulama bölgesinde
aktif enfeksiyonu olanlar

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here