Ankara’da ya?ayan Önder
Gökçekaya, Türkiye’de bir ilke imza atarak ABD Ba?kan? Trump’a terör suçu
i?leme ve teröre destek verme suçundan dava açt?.

Ba?kent Ankara’da ya?ayan
Önder Gökçekaya taraf?ndan Trump ad?na aç?lan suç duyurusu gündeme bomba gibi
dü?tü. ABD’nin dünyan?n gözünün içine baka baka terör suçu i?ledi?ini ve
dünyada bar?? ve huzuru tehdit etti?ini söyleyen Gökçekaya Trump hakk?nda suç
duyurusunda bulundu.

ABD GÖZ GÖRE GÖRE TERÖR SUÇU
??L?YOR

15 Temmuz’da ya?anan kanl?
darbe giri?imine kar?? mücadelesi ile ad?n? çok kez duyuran Gökçekaya, ABD
Ba?kan? Trump hakk?nda suç duyurusunda bulundu. Gökçekaya ABD göz göre göre
terör suçu i?liyor teröre malzeme veriyor, yard?m ediyor, sonrada hiçbir ?ey
olmam?? kendini dost görünümünde göstermeye çal???yor dedi.

We will write a custom essay sample on
Ankara’da korumalar?na kar?? yap?lan çirkin sald?r? ad?na aç?lan
Specifically for you for only $16.38 $13.9/page


order now

 

ULUSLARARASI HUKUKU
NE?TERL?YOR

Gökçekaya, ABD’nin i?ledi?i
terör suçu bir yana uluslararas? hukuka ne?ter vuruyor. Terör gruplar?na maddi
manevi yard?m ediyor dedi. Ve suç duyurusunu; ‘Silahl? terör örgütü kurma ve
yönetme, insanl?k suçu i?leme ve dahas? terör gruplar?na silah verme’ dilekçesi
ile sundu.

 

BU EN BÜYÜK SAVA? SUÇU

Suç duyusunda bulundu?u
dilekçeyi savc?l??a götüren Gökçekaya aç?klamas?nda sözde Ortado?u’ya bar??
huzur getirmek için ba?latt??? sava?larla bölgede ne huzur ne güven nede
istikrar b?rakt?. Son zamanlarda bölgede att??? her ad?m birilerinin zarar?
ad?na at?l?yor. S?n?r?m?za terör ordusu kurmaya çal???yor, bir yandan YPG/PYD
terör örgütlerine TIR’lar dolusu silah gönderiyor, yüzbinlerce masum insanda
Amerikan’?n silah? taraf?ndan katlediliyor. ABD bölgede aç?k olarak sava? suçu
i?liyor dedi.

DAVAYA EK OLSUN

Gökçekaya sözlerine ?öyle
devam etti zaten Cumhurba?kan?m?z Erdo?an’?n korumalar?na kar?? yap?lan çirkin
sald?r? ad?na aç?lan bir dava var. Bizim yapt???m?z bu suç duyurusu da ona ek
olsun dedi.

 

AMER?KA DÜNYADAN BÜYÜK DE??L

Gökçekaya bu suç duyusu için
belki de küçük bir ad?m ama bu dünya için büyük bir ad?m olacakt?r dedi. Katil
ve bar?? dü?man? bir adama kar?? Türkiye’de aç?lm?? ilk suç duyuru? olacak. ?u
bilinsin ki Amerika dünyadan büyük de?il dedi.

 

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here