Fenerbahçe’de FETÖ bombas?48 üye kulüpten ihraç edildiFenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, FETÖ ile ba?lant?lar? oldu?u belirlenen 48üyeyi kulüp üyeli?inden ihraç etti.15 Temmuz darbe giri?iminin ard?ndan ülkemizde kamu sektörü ve özel sektördeyer alan tüm kurum ve kurulu?larda çal??an personele Fetullahç? Terör Örgütü(FETÖ) ve Paralel Devlet Yap?lanmas? (PDY) kapsam?nda güvenlik incelemeleriba?lat?lm??t?.Ba?ta TSK olmak üzere emniyet, e?itim ve sa?l?k gibi birçok alanda temizlenmeyeçal???lan FETÖ’nün izlerini Fenerbahçe Kulübü’nün de sürdü?ü ortaya ç?kt?.GEN?? ARA?TIRMA YAPILDISar?-lacivertli kulübün bu kapsamda bütün i?tirakleri için geni? bir ara?t?rmayapt?rd??? ö?renildi. Ba?kan Aziz Y?ld?r?m ba?ta kendisi ve yönetim kuruluüyeleri olmak üzere sar?-lacivertli kulübün tüm üyelerinin, çal??anlar?n?n vehizmet sa?lay?c?lar?n?n bulundu?u tam listeyi devletin kurumlar?na göndererek FETÖba?lant?lar?n? soru?turdu.

Bu konuda Adalet Bakanl???, ?çi?leri Bakanl???, HSYK, Genelkurmay Ba?kanl???,Kara Kuvvetleri Komutanl???, valilikler ve Emniyet Müdürlü?ü ile ba?lant?yageçildi?i ve kulüple ili?kisi bulunan tüm ki?ilerin incelenmesinin istendi?iö?renildi.48 K???N?N FENERBAHÇE ?LE ?L?????KES?LD??u ana kadar kulübe 48 üyenin isminin verildi?i ve bunlar?n kamuda görevyapt??? belirlendi. Yönetimin bu ki?ilerle ilgili gerekli i?lemleri derhalba?latt??? ve Fenerbahçe Kulübü ile ili?kilerinin kesildi?i ifade edildi.Listenin geni? olmas? nedeniyle ara?t?rman?n halen devam etti?i, en k?sazamanda güvenlik incelemesinin sonland?r?laca?? belirtildi.Yönetimin uzun bir süredir gizlilik içinde yürüttü?ü FETÖ temizli?ininsonuçlar?n?n yak?n bir gelecekte kamuoyu ile payla??lmas?n?n planland??? dakaydedildi.