na konuk olan AK Parti

Türke? döneminde MHP ?rkç? bir partiydiRusya’n?n Sesi’nde yay?mlanan Bidebunudinle program?na konuk olan AK Parti Diyarbak?rMilletvekili Galip Ensario?lu, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi aras?ndageli?tirilen ittifak çal??malar?na yönelik aç?klamalarda bulundu.

Hükümete muhalif duru?uyla bilinen Yavuz O?han’?n sunucu oldu?u programakat?lan Ensario?lu bölücü teröristlerin cenazelerine kat?ld??? için geçti?imizy?llarda parti içerisinde a??r ele?tirilere hedef olmu?tu.Programda, 1991’li y?llardan söz açan Ensario?lu, o dönemde her gün insanhaklar? ihlâllerinin ya?and???n?, köylerin yak?ld???n? öne sürerek, o dönemdeya?ananlar? hukuk d??? olarak niteledi.PKK terör örgütünün o dönemde sald?r?lar?n? yo?unla?t?rd???ndan, binlercegüvenlik görevlisinin ve masum vatanda??n hayat?n? kaybetti?inden söz etmeyen Ensario?lu,sözü MHP’ye getirerek, Alparslan Türke? liderli?indeki MHP’nin ve Ülkücülerin odönemde ?rkç? oldu?unu iddia etti.”Üç-Dört sene önce iç sava? ç?kard?”Ensario?lu, HDP’nin E? Genel Ba?kanlar? ve milletvekillerinindokunulmazl?klar?n?n kald?r?l?p, Selahattin Demirta?, Figen Yüksekda?, ?drisBaluken, Aysel Tu?luk gibi isimlerin tutuklu olmas? ve HDP’li belediyeba?kanlar?n?n görevden al?n?p yerlerine kayy?m atanmas?na ili?kin ?u yorumuyapt?: “Dokunulmazl?klar?n kald?r?lmas?na kar??yd?m. Üç dört sene öncebelediye ba?kanlar? görevden al?nsayd?, milletvekilleri, e? genel ba?kaniçeride olsayd? iç sava? ç?kard?. Ama hendekler meselesi, Kürtlerde ciddi birk?r?lmaya neden oldu.””Suriye’de olu?acak yeni rejim içinde”Suriye’de YPG’nin kontrolündeki Afrin’e yap?lmas? planlanan operasyona dade?inen Ensario?lu, Kürtlerin hendek nedeniyle ya?ad??? k?r?lman?n ard?ndan,Afrin’e yap?lacak operasyona tepkisiz oldu?unu sözlerine ekledi.

Ensario?lu,”Suriye’de olu?acak yeni bir rejim içinde, Kürtlerin, PYD’nin PKK’ninde?il, tüm Kürtlerin ortakla?t??? bir yap?, statü elde ederse buna hiç kimsenindiyecek bir ?eyi olamaz. Ama sadece PKK’nin kendisine statü aray?? çabalar?Kürtlerin meselesi olmasa gerek.” sözlerini noktalad?.

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here