Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Ola?an Kongresinde seçilen terör destekçisi ?stanbul ?l Ba?kan? Kaftanc?o?lu’na Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an sert tepki gösterdi.

A+A-Cumhuriyet Halk Partisi’nin terör yanl?s? ?stanbul il ba?kan? Kaftanc?o?lu üzerinden CHP’ye sert sözlerle tepki gösteren Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Cumhuriyet Halk Partisi’nde koltuk kavgalar?n?n ya?and???n? fakat AK Parti’de ise istiklal ve istikbal mücadelesi verildi?ini ifade ederek dava ahlak?na sahip kadrolarla yürüdüklerini aç?klad?.KAFTANCIO?LU TAM B?R FAC?A!Cumhuriyet Halk Partisi’nin ba??nda yer alan K?l?çdaro?lu’nun faaliyetlerini ve ifadelerini üzüntüyle takip ettiklerini aç?klayan Erdo?an, en son olarak ?stanbul’da terör destekçisi il ba?kan?n?n seçilmesini facia olarak de?erlendirdi.K?M?NLE YOLDA?SIN EY KILIÇDARO?LU!Kaftanc?o?lu’nun atm?? oldu?u skandal tweetlere de tepki gösteren Cumhurba?kan? Erdo?an, Kaftanc?o?lu’nun halk? galeyana getiren ve devlete kar?? skandal bir ?ekilde sald?ranlar? destekleyen tweetlerle yap?lan vandall??a sahip ç?kt???n? dile getirdi. Kaftanc?o?lu’nun Fethullahç? Terör Örgütü taraf?ndan haince planlanan 15 Temmuz darbe giri?iminde hayat?n? kaybeden cesur kahramanlara kar?? ise hakaret etti?ini belirten Erdo?an, 15 Temmuz’u itibars?zla?t?rd???n? aktard?. CHP ?stanbul ?l Ba?kan? Kaftanc?o?lu’nun ‘?nand???n?z Allah’?n?z sizin de belan?z? versin.’ ifadesine kar?? ise Erdo?an, K?l?çdaro?lu’na seslenerek kiminle yolda? oldu?unun ortada oldu?unu söyledi.KEND?LER?YLE B?RL?KTE BATIRACAKLARKaftanc?o?lu’nun e?inin de kendisinden a?a?? kalmad???n? aktaran Erdo?an, kendisine ve rahmetli validesine edilen galiz küfürleri söylemekten hicap duydu?unu ifade ederek marjinal derneklerin ba??nda olan ki?ilerin partinin ba??na geçmesiyle birlikte oralar? da bat?raca??n? aktard?. Ayr?ca Erdo?an, Kemal K?l?çdaro?lu’nun lider oldu?u parti içinde tencere kapak misali herhalde böyle bir il ba?kan? yak??t???n? ifade etti. Kaynak: Cumhurba?kan? Erdo?an’dan terör destekçisi Kaftanc?o?lu’na sert tepki!

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here