2.1.2. la imposibilitatea desf??ur?rii activit??ii. Printre factorii de

2.1.2. Etapele realiz?rii
unei afaceri online

Afacerile
online ?i afacerile tradi?ionale au în mare parte în comun etapele realiz?rii.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pentru
a realiza o afacere electronica, societ??ile comerciale trebuie s? treac? prin
urm?toarele etape:

·        
Analiza afacerii – trebuie
identificat tipul de afacere ?i încadrat într-una din categoriile prezentate
anterior. Totodat? trebuie stabilite obiectivele/performan?ele afacerii ?i ales
furnizorul de servicii internet care va g?zdui magazinul virtual. Un alt pas important
al acestei etape este reprezentat de stabilirea con?inutul site-ului, acesta
trebuie s? asigure elemente de securitate ?i s? faciliteze modalit??ile de
plat? online. Promovarea ?i strategia de marketing reprezint? la rândul lor factori
importan?i.

·        
Argumente pentru o
afacere online – în aceast? etap? trebuie informa?i clien?i sau beneficiarii
societ??ii comerciale cu privire la avantajele unei afaceri online prin
explicarea rolului tehnologiei în generarea de profit. Tot în aceast? etap?
este realizat proiectul ini?ial, se estimeaz? costurile necesare între?inerii
afacerii, a suportului tehnic ?i a instruirii angaja?iilor. La finalul etapei
se analizeaz? ?i productivitatea afacerii, printr-o compara?ie cu varianta tradi?ional?.

·        
Identificarea
riscurilor – în cazul afacerilor electronice competi?ia este mondial?, acest
lucru putând influen?a profitul societ??ii comerciale. Un alt risc îl
reprezint? securizarea platformei, existând posibilitatea ca aceasta s? fie compromise
?i s? duc? la imposibilitatea desf??ur?rii activit??ii. Printre factorii de
risc se num?r? ?i viabilitatea, fluxul viru?ilor sau pierderea încrederii din
partea clien?ilor.

·        
Proiectarea – pe majoritatea
platformelor destinate comer?ului online se pune accent pe con?inut, densitatea
informa?iilor, design ?i volumul de informa?ii cu privire la produse sau
servicii. Con?inutul platformei poate s? varieze în func?ie de feedback-ul primit
de la utilizatori în urma unor chestionare. Contactul cu utilizatorii este
foarte important, din aceast? cauz?, rubrica FAQ, rubric? ce con?ine r?spunsuri
la cele mai adresate întreb?ri este esen?ial?. În ceea ce prive?te design-ul platformei,
cromatica trebuie s? nu con?in? o palet? foarte mare de culori ?i s? utilizeze
culori aflate în armonie; fontul/urile trebuie s? fie u?or de în?eles. Al?i
factori care pot fi considera?i atunci când are loc proiectarea unei platforme:
suport offline/online, elemente de traducere, oferirea de ghiduri informa?ionale.

·        
Realizarea platformei –
reprezint? separarea datelor de forma de prezentare. Sunt necesare mai multe
etape, fiecare fiind realizat? printr-una sau mai multe tehnologii de programare,
dup? cum este ilustrat în tabelul de mai jos:

 

ETAP?

TEHNOLOGII
DE PROGRAMARE

Generarea
documentului la nivel de client

Applet
Java, JavaScript, DHTML

Generarea
documentului la nivel de server

PHP,
CGI, ISAPI, ASP

Transformarea
datelor XML în HTML

CSS,
XSL

Interogarea
?i stocarea de date

PHP,
SQL, CGI, ASP

 

·        
Promovarea – are loc publicarea
platformei ?i anun?area apari?iei acesteia. Publicarea platformei necesit? un web
hosting, ales în func?ie de costul lunar al serviciului ?i de suportul tehnic
oferit. Principalele modalit??i de promovare ale unei afaceri online sunt
cataloagele, publica?iile ?i bro?urile în care apare numele firmei;
înregistrarea site-ului pe cât mai multe motoare de c?utare; reclame pl?tite;
prezen?a pe social media.

·        
Administrarea afacerii
electronice – utilizarea unor sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
sau a informa?iilor cu privire la societatea comercial?.