1TEHNI?KO VELEU?ILIŠTE U ZAGREBUSPECIJALISTI?KI STUDIJ ELEKTROTEHNIKESEMINARSKI RADSWOT analizaStudent: Matija Ekart, spec ELOJMBAG: 00364635432Tablica Sadržaja1. Uvod ……………………………………………………………………………………………………32. Povijest ………………………………………………………………………………………………..33. Elementi SWOT-a ………………………………………………………………………………….43.1 Unutarnje okruženje – snage i slabosti …………………………………………………….53.2 Vanjsko okruženje – prilike i prijetnje ………………………………………………………64. Povezanost SWOT analize i TOWS matrice ……………………………………………….75. Izrada TOWS matrice …………………………………………………………………………….96. Strategije ……………………………………………………………………………………………..97. +/- TOWS-a ……………………………………………………………………………………….. 108. Prakti?ni dio – SWOT analiza – Japan Tabacco International (JTI) ……………… 119. Zaklju?ak…………………………………………………………………………………………… 1210. Literatura …………………………………………………………………………………………. 1331. UvodSWOT analiza je polazište od kojeg kre?e svako poduze?e da ostvari napredak u budu?nosti. Obra?aju?i pozornost na najvažnije vanjske i unutarnje sastavnice, poduze?e treba na?i pravi put do realizacije ciljeva do kojih je trenutno nemogu?e do?i radi manjka resursa i izvora prihoda. Rade?i SWOT analizu, poduze?e se usmjerava kako iskoristiti snage i prilike koje posjeduju te kako umanjiti i pretvoriti u korist nedostatke i prijetnje, i zaklju?iti da li se uop?e mogu iskoristiti. Sve to dovodi do ja?ih kompetencija te napredovanju samog poduze?a na tržištu me?u konkurencijom.2. PovijestZasluga za SWOT pripisuje se istraživa?kom timu u sastavu: Albert Humphrey, Marion Dosher, Otis Benepe, Birger Lie, koji je na Sveu?ilištu Stanford u 1960-im i 1970-im, koriste?i podatke Fortune 500 koja je i financirala projekt, imao za cilj utvrditi što je s korporativnim planiranjem krenulo krivim smjerom kao i kreirati novi sustav za menadžment promjene. Zapo?eli su pitaju?i se: “Što je dobro, a što loše u operacijama?” Zatim su postavili pitanje: “Što je dobro, a što loše u sadašnjosti i u budu?nosti?”. Ono što je dobro u sadašnjosti nazvali su zadovoljavaju?im (Satisfactory), dobro u budu?nosti nazvali su prilikom (Opportunity), loše u sadašnjosti – krivnjom (Fault), a loše u budu?nosti – prijetnjom (Threat). Akronim je glasio S-O-F-T. On je kasnije promijenjen u SWOT. SWOT okvir predstavljen je 1969. i od strane istraživa?a s Harvarda (npr. Learned et al., 1991.), a postao je popularan tijekom 1970-ih zbog4pretpostavke koja je u njega ugra?ena, a koja glasi: menadžeri mogu planirati uskla?ivanje resursa poduze?a s njegovim okruženjem.13. Elementi SWOT-aSWOT analiza je jedan od instrumenata kojima se menadžer može poslužiti u kreiranju strategije. Ovo je kvalitativna analiti?ka metoda koja kroz 4 ?imbenika nastoji pokazati snage, slabosti, prilike i prijetnje odre?ene pojave ili situacije. Me?utim, treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. Svako poduze?e mora voditi ra?una o unutrašnjem i vanjskom okruženju. U tom se kontekstu ova analiza može razumjeti kao prikaz unutrašnjih snaga i slabosti organizacije i vanjskih prilika i prijetnji s kojima se ta ista organizacija suo?ava. Trenutna situacija se brzo mijenja i prilike na tržištu se mogu u sekundi promijeniti. U kontekstu vremena, snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti, dok prilike i prijetnje predstavljaju budu?nost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti.2 Vanjsko okruženje sastavljeno je od ?imbenika izvan okruga poduze?a i njih nije mogu?e kontrolirati. Lai?ki re?eno, to je ono što okružuje poduze?e. Unutarnje okruženje je u potpunosti pod kontrolom poduze?a i identifikacija snaga i slabosti bi trebala biti što preciznija. Tako?er, SWOT analiza je vremenski primjenjiva, tj. treba uspore?ivati i pratiti analize napravljene u prošlosti i sagledavati promjene.1 Autry, C. W., Bond, E. U., Harvey, M., Novicevic, M. M., (2004), Dual-perspective SWOT: a synthesis of marketing intelligence and planning, Marketing Intelligence & Planning, (22), 1, str. 85.2 Internet stranica:http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/2014-2-%20Situacijska%20analiza%20-%20okolina%20i%20SWOT.pdf.5Slika 1. Shema SWOT analize3.1 Unutarnje okruženje – snage i slabostiKod odre?ivanja unutarnjih slabosti, potrebno je razdvojiti segment na nekoliko podkategorija. Mogu se kategorizirati na menadžment, financije, operacije te ostale ?imbenike. Pri kategorizaciji, poduze?e mora voditi ra?una o najvažnijim unutarnjim ?imbenicima poput ciljeva, pripadaju?e tehnologije, strategije, veli?ine, kadrova, resursa…Pri samom odre?ivanju slabosti i snaga, potrebno je poslušati savjete kolega i postupiti što je mogu?e prakti?nije i svrsishodnije.Kod odre?ivanja slabosti, najbolje je biti što iskreniji i direktniji, bez okolišanja. Postavljaju?i sljede?e teze, proizlaze slabosti poduze?a:? Što i kako konkurenti rade ono u ?emu su bolji? Da li konkurencija vlada nekim tržišnim dijelom i zašto? Što može biti bolje6? Postoji li neki dio koji treba biti upe?atljiviji? Koristimo li previše resursa? Kako poboljšati kvalitetu s jednako resursa? Imidž poduze?aUtvr?uju?i snage ne treba biti objektivan:? Koji proizvodi nas održavaju na tržištu konkurentnima? Što kupce privla?i kod nas? Posjedujemo li neki patent ili autorsko parvo? Kako pridobiti ostale kupce3.2 Vanjsko okruženje – prilike i prijetnjePri analizi prilika i prijetnja treba se obratiti pozornost i sagledati slu?ajeve iz razli?itih aspekata kao što su ekonomija, politika, tehnologija, ekologija… Najvažnije je sagledati industriju kojom se samo poduze?e bavi te pripadaju?e kupce, dobavlja?e i konkurenciju.Prilike i prijetnje su dostupne svakodnevno, no kod sagledavanja prilika, naglasak se stavlja na promjene zakona i tehnologije. Prilika ?e biti uhva?ena ukoliko ?e se slijediti novi trendovi na tržištu i gledati u budu?nost. Najbitnije je da se na vrijeme uo?e isplative i atraktivne prilike jer ?e tada biti vremena napraviti predradnje za napredak poduze?a.Prijetnje kao vanjski ?imbenik mogu do?i bilo kada i bilo gdje. Zato je važno biti spreman i imati spremne odgovore na one predvi?ene. Treba postaviti7pitanja i na?i odgovore u kojima saznajemo kako djelovati protiv konkurencije i što na kraju kupci zahtjevaju.U SWOT analizi ne trebaju biti uklju?eni iscrpni izvještaji jer ?e ona postati nepregledna i neupotrebljiva. Naglasak je na tome da se pogodi bit problema ili napretka poduze?a. Ukoliko snage i prilike prevladaju prijetnje i slabosti, rast poduze?a je neminovan, no isto tako, poduze?e ?e biti na istom nivou kao i do sada ako prijetnje prevladaju prilike. S druge strane, u ostala dva slu?aja jasno je kako poduze?e nema blistavu budu?nost te se može o?ekivati pad poslovanja.4. Povezanost SWOT analize i TOWS matriceSWOT analiza ne pokazuje povezanost unutarnjih i vanjskih segmenata, stoga je razvijena TOWS matrica. Od njezina objavljivanja do danas taj je alat korišten u razli?itim zemljama, u razli?itim situacijama i na razli?itim razinama; najprije za formulaciju strategije poduze?a, a kasnije kao konceptualni okvir za razvoj strategije karijere pojedinca. Iako konstruirana s namjerom da se koristi kao mehanizam za objašnjenje strategije, više nego li okvir za olakšavanje njezina generiranja, TOWS matrica predstavlja sredstvo za olakšavanje povezivanja vanjskog i unutarnjeg okruženja i formulaciju strategija. TOWS matrica konceptualni je okvir za identificiranje i analiziranje prijetnji (T – threats) i prilika (O – opportunities) u vanjskom okruženju te procjenjivanje organizacijskih slabosti (W – weaknesess) i snaga (S – strenghts) u unutarnjem okruženju. Pomaže u identifikaciji veza izme?u snaga, slabosti, prilika i prijetnji te daje osnovu formuliranja strategija na tim odnosima. Ona pokazuje kako8vanjske prilike i prijetnje s kojima se suo?ava odre?eno poduze?e mogu biti suprotstavljene unutarnjim snagama i slabostima da bi se kao rezultat dobilo ?etiri skupa alternativnih strategija.3TOWS matrica je zapravo jedan oblik SWOT analize u kojem se identificiraju i pridružuju razli?iti faktori, primjerice snage i prilike. Njezin cilj nije pronalazak najbolje strategije ve? sustavno združivanje i generiranje razli?itih strategija od kojih neke mogu biti upotrebljene.Slika 2. primjer TOWS matrice i pregled strategija 3 Gonan Božac, Marli. “SWOT analiza i TOWS matrica–sli?nosti i razlike.” Economic research-Ekonomska istraživanja 21.1 (2008): 19-34.95. Izrada TOWS matriceTOWS matrica, kao bitan faktor analize poduze?a, izvodi se na taj na?in da se sagledaju vanjsko i unutarnje okruženje te ?imbenici koji im pripadaju. Tako?er, vrlo je bitno da se odredi ulazni podatak koji ?e se upotrebljavati pri analiziranju i odre?ivanju me?usobnih povezanosti ?imbenika unutarnjeg i vanjskog okruženja da bi se razvila prava strategija poslovanja.Kod izrade matrice, treba pratiti nepisana pravila koja kažu da se obrati pozornost na slijede?e korake:? utjecaj vanjskih ?imbenika na poduze?e? sagledavanje konkurencije? predodžba situacije koja ?e se dogoditi? procjena prilika i prijetnji? procjena slabosti i snage? stvaranje strategija6. StrategijeKombiniranjem radnji s popisa snaga, slabosti, prilika i prijetnji, možemo dobiti ?etiri vrste strategije. To su maxi-mini, mini-maxi, maxi-maxi i mini-mini. Prva opcija maxi-mini, donosi kombinaciju snage i prijetnje. Cilj je da se raspoloživim snagama nadolaze?e prijetnje svedu na najmanje mogu?e ili otklone u potpunosti. Druga opcija je mini-maxi, koja prikazuje slabosti u odnosu s prilikama. Trebalo bi prevladati slabosti kako bi bili u mogu?nosti iskoristiti prilike. Tre?a opcija, maxi-maxi je ujedno i najpoželjnija. Naime, s trenutnim snagama iskorištavaju se ponu?ene prilike. ?etvrta opcija mini-10mini je opcija u kojoj poduze?e brani pokušava održati poslovanje, zapravo pitanje je što poduzeti da se smanje slabosti i izmakne valu prijetnji.Naravno, sve nove strategije potrebno je ukomponirati s ve? zadanim dugoro?nim ciljevima i planovima poduze?a. Jedini prihvatljivi pokazatelj dobro izra?ene TOWS matrice je profitabilnost poduze?a i slije?enje misije i ciljeva.7. +/- TOWS-aTOWS matrica se u praksi pokazala kao korisna, no sagledavaju?i cijelokupnu sliku, više je nedostataka nego prednosti. Izrada same matrice ne pridonosi novim pogledima na konkurenciju i proizvode ve? se dobiva informacija, zapravo se potvr?uje ono što se ve? znalo i prije dobivaju?i povratne informacije od menadžera. Neki smatraju kako je ona samo alat za zapis ideje. Pozitivna strana izrade matrice je što se lako pronalazi prava strategija i u bilo kojem slu?aju gdje se strateški odlu?uje, može se prona?i rješenje. Zašto onda koristiti TOWS matricu? U ovom dijelu se razlikuju velika i mala, uspješna i manje uspješna poduze?a. Veliki i uspješni vjeruju u ono što rade te izradu matrice ne smatraju gubitkom vremena, makar ona bila i neiskoristiva. Uvijek treba posegnuti za ovakvim analizama jer donosi dodatne ideje i mogu?nosti i samo je na poduze?u odluka kako ?e to iskoristiti.118. Prakti?ni dio – SWOT analiza – Japan Tabacco International (JTI)Rade?i u poduze?u JTI na istraživanju tržišta o cigaretama, napravio sam SWOT analizu:SNAGE SLABOSTI Lojalnost kupaca Jaka tržišna pozicija Dobra kvaliteta – jeftin proizvod Motivirani radnici Širok asortiman proizvoda Komunikacijske i pregovara?ke vještine Nedovoljno razvijanje ljudskog potencijala Zastarjeli imidž proizvoda Preuska proizvodna linija PRILIKE PRIJETNJE Novi trendovi na tržištu Pojava novih segmenata kupaca Veliki broj novih vrsta cigareta koje još nisu razvijene na tržištu Razvijanje vlastite marke e- cigareta Pove?anje poreza Loša ekonomska situacija Rast svijesti od štetnosti pušenja Konkurencija Zakoni i Vladine odluke129. Zaklju?akU svom poslovanju nužno je da svako poduze?e odabere vlastitu strategiju koja ?e odgovarati ciljevima, ali i sposobnostima poduze?a. Preduvjet za ispravni odabir strategije je analiza situacije. SWOT analiza se name?e kao glavni alat za razvoj poslovanja i gospodarstveni rast na tržištu. Pod tim se podrazumjeva da poduze?e treba sagledati vanjske i unutarnje ?imbenike kako bi spoznalo najbolji na?in da se ostvari željeni cilj. Ciljevi poduze?a definiraju ciljani tržišni dio, željenu stopu rasta prihoda i profita, konkurentsku sposobnost poduze?a, položaj u industriji, stopu zadovoljstva kupaca i druga podru?ja, ovisno o osnovnim karakteristikama poduze?a.1310. Literatura1. Autry, C. W., Bond, E. U., Harvey, M., Novicevic, M. M., (2004), Dual-perspective SWOT: a synthesis of marketing intelligence and planning, Marketing Intelligence & Planning, (22), 1, str. 85.2. Internet stranica:http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/2014-2-%20Situacijska%20analiza%20-%20okolina%20i%20SWOT.pdf. 3. Gonan Božac, Marli. “SWOT analiza i TOWS matrica–sli?nosti i razlike.” Economic research-Ekonomska istraživanja 21.1 (2008): 19-34.4. prof. Sanja Bra?un, prezentacija Analiza tržišta, segmentacija i marketing

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here