Geli?en teknoloji ile birlikte ileti?im ve ula??mda ortaya ç?kanilerlemeler tüketicinin birebir sat?nalma deneyimini ortadan kald?ran sat??taart??a neden olmu?tur. Buna ek olarak, ürünlerin kutulanmas?ndan ötürümü?terilerin deneyimleme ve dokunarak inceleme imkan? da ortadan kalkm??t?r.

 Marka kavram?n? incelerken dikkat etmemiz bir di?er önemli konunun,sat?c? ve tüketici ileti?imi oldu?unu söyleyebiliriz. ?kisi de asl?ndabirbirinden farkl? alanlarda markayla ba?lant?l?d?r. Yaln?zca markaya bak??aç?lar?, markadan umduklar? ve kar??lamak istedi?i gereksinimleri ayn?de?ildir.

Ürün ya da hizmeti sat?n alan ki?ide markaya yönelik bir güvenhissiyat? olu?ur. Sat?c? da bu durumu ileriye yönelik ve kendisine daha çokkazanç yaratacak bir ili?kiye dönü?türebilir.1 Marka, bir yandan üreticilere ürünün yasal olmayanyollarla üretilen benzerlerine kar?? haklar?n?n korunmas?n? sa?larken di?eryandan sat?n alan ki?iye de güvence, de?er ve prestij yaratma imkan? sunar.  Marka kuram?n?n kurucusu kabul edilen David A.

Aaker ise markay? birki?ilik olarak tan?mlar. ?çeri?inde neler oldu?unu tüketiciye aktararak da buki?ili?ini ifade eder.2 Sonuç olarak markay? aç?klaman?n her ne kadar kolaygörünse de, farkl? ve karma??k ifadeleri içermesinden ötürü güç oldu?undanbahsedilebilir. Kimi zaman d??ardan bak?ld???nda markan?n sadece bir terim yada simge oldu?u söylenilebilir. Fakat asl?nda genellikle bu terim ya dasimgelerin içeri?inde, markan?n ki?ili?ini belirtti?i bir aç?klama vard?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ayn?zamanda kulland??? görsel imgelerle de, al?c?lar?n?n zihinlerinde olu?turmakistedi?i bir alg? da bulunur. Örne?in Starbucks, mü?terileri için sadece kahvealabilecekleri bir marka olman?n ötesinde bir anlam ta??r. Kahvenin insan?rahatlatma ve yat??t?rma özelli?ini kullan?r. Self servis ve ki?iye özelisimlendirdi?i bardaklar?yla sundu?u hizmet anlay???yla kar?? taraf?nözgüvenine dokunur ve kendisini özel hissetmesini.

Bu ?ekilde bir bardak kahve  Starbucks mü?terisi, bir bardak kahve içinödeyece?i pahal? miktarlardan çekinmez.1 Jim Blythe, Pazarlama ?lkeleri, (çev:Yavuz Odaba??), ?stanbul: Bilim TeknikYay?nevi, 2001.2 David A. Aaaker, Measuring Brand Equity Across Products andMarkets, California Management Review, Vol.

38, No.3, Spring 1996, s. 112.