n orijinal fren sistemlerini standart

13 May?s’ta Mu?la-Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibiBülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi. Mu?la’da, Anneler Günü Program? için Marmaris’egiden yolcular? ta??yan midibüs sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu. Çetinda?,midibüsün orijinal fren sistemlerini standart d??? fren sistemiyle de?i?tirdi?iiçin haz?rlanan iddianamede on be? y?l hapsi istendi.Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?iise yaralanm??t?.

Haz?rlanan iddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazlaki?inin ölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?. ?ddianamede, 13 May?s günü gerçekle?en kazada hayat?n? kaybedenmidibüs ?oförü Arma?an Sertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediyeotobüsünü sollayarak sa? ?eride geçti. Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kanviraj? a??r? h?z nedeniyle alamayarak, refüjdeki beton bloklara çarpt? ve 20,9metre yükseklikten ?arampole dü?tü.HEYET RAPORUTAMAMLADIAraç üzerinde çal??malar?n? tamamlayan üç ayr? bilirki?iheyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinindevre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?ylasa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.

Kazaya sebep olan di?er bir neden ise arac?n orijinal frensistemlerinin standart olan?n d???nda kalan fren sistemleriyle de?i?tirilmesi. Bundandolay? araç sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu.Tamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? süreklikullanmad??? tespit edildi.  Kazan?n ya?and???s?rada araç sürücüsü el frenini de kullanm?? ancak yolun e?iminin yüksekolmas?ndan ötürü arac? durduramad??? tespit edildi.

Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibiBülent Çetinda?, yasal izinleri almadan arac?n standartlar?na müdahale etti?igerekçesiyle asli kusurlu bulundu. 

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team
x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Click here